Kursa kods CitiP029

Kredītpunkti 10

Viesmīlības uzņēmumu vadība

Zinātnes nozareCiti

Kopējais stundu skaits kursā400

Kursa apstiprinājuma datums06.12.2016

Atbildīgā struktūrvienībaUztura katedra

Kursa izstrādātājs

author doc.

Linda Medne

Dr. oec.

Priekšzināšanas

Citi4016, Darba un civilā aizsardzība

Ekon2017, Grāmatvedība II

Ekon4078, Biznesa plānošana un statistika I

PārZ3075, Ražošanas organizācija un vadība

VadZ3058, Uzņēmējdarbības pamati

VadZ4082, Viesnīcu un ēdināšanas vadība

Kursa anotācija

Prakses vietā (ēdināšanas uzņēmumā vai viesnīcā) students iepazīstas ar tā darbības specifiku, personāla, finanšu, kvalitātes vadības, darba organizācijas un mārketinga pamatprincipiem, apkopo iegūtos datus atbilstoši prakses programmai un veic to analīzi.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• zināšanas – ir izpratne par darba tiesiskām attiecībām un vispārējām higiēnas prasībām pārtikas apritē saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kā arī zināšanas par darba drošību un aizsardzību saistītos jautājumos; praktikantam lietošanas līmenī ir zināšanas saskarsmes pamatprincipu ievērošanā;
• prasmes – izprot viesmīlības uzņēmuma darbības kopsakarības; orientējas viesnīcu un restorānu darbību reglamentējošo likumdošanas normatīvo aktu un profesionālo standartu prasībās; prot izstrādāt procedūru aprakstus, kvalitātes vadības sistēmas, personāla darba novērtēšanas sistēmas un citas uzņēmumā nepieciešamos dokumentus atbilstoši uzņēmumā veicamajām darbībām;
• kompetence – spēj analizēt un izvērtēt viesnīcu un restorānu tehnoloģisko procesu norisi un ekonomisko darbību; spēj izstrādāt procedūru aprakstus, kvalitātes vadības sistēmas un citas viesnīcu un restorānu darbībā nepieciešamos dokumentus atbilstoši uzņēmumā veicamajām darbībām.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Prakses uzņēmuma ekonomiskais raksturojums pēdējo 3 gadu griezumā
2 Uzņēmuma darbības ekonomiskā plānošana, taktiskie un stratēģiskie plāni
3 Uzņēmuma ekonomiskās darbības rādītāji, rezultāti, dinamika.
4 Uzņēmuma ekonomiskās darbības rādītāji, rezultāti, dinamika.
5 Finanšu vadība. Mainīgās un fiksētās izmaksas uzņēmumā. Ieņēmumu un izdevumu budžets.
6 Finanšu vadība. Mainīgās un fiksētās izmaksas uzņēmumā. Ieņēmumu un izdevumu budžets.
7 Uzņēmumā īstenoto kvalitātes vadības sistēmu raksturojums.
8 Marketinga pasākumu komplekss uzņēmumā, sadarbība ar citiem uzņēmumiem
9 Individuālā uzdevuma izstrāde.
10 Prakses atskaites izstrāde un aizstāvēšana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

ir nostrādāta prakse, izstrādāta un aizstāvēta prakses atskaite.

Pamatliteratūra

1. Baye M.R. Managerial Economics and Business Strategy. Boston: McGraw-Hill/Irwin, 2009. 623.lpp.
2. Hill C.W.L. Strategic Management: and integrated approach. Boston, USA: Houghton Mifflin, 2008. 1072 lpp.
3. Rokasgrāmata ēdināšanas uzņēmumu vadītājiem. I. Millere, L. Medne, R.Riekstiņa-Dolģe u.c. Sastādījusi I. Millere. Jelgava: Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 2007. 176 lpp.
4. Rutherford D.G. Hotel Management and Operations. 3 rd ed. New York: John Wiley & Sons, cop. 2002. 536 lpp.

Papildliteratūra

1. Walker J. R. The restaurant: from concept to operation. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, 2011. 577 p.
2. Bowie D., Buttle F. Hospitality marketing: an introduction. Oxford: Elsevier Butterworth Heinemann, 2004. 350 lpp.
3. Evans N. Strategic Management for tourism, hospitality and events. London, NY: Routledge Taylor&Francis Group, 2015. 708 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Kapitāls : krāsains biznesa un ekonomikas žurnāls. Rīga : Lietišķās informācijas dienests. ISSN 1407-2505
2. Гостиница и ресторан : Гостиница и ресторан : бизнес и управление = Hotel & restaurant : business and management : журнал для профессионалов.Москва : Международная ассоциация гостиниц и ресторанов (IH&RA).

Piezīmes

Obl. prakse PTF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas "Ēdināšana un viesnīcu uzņēmējdarbība" pilna laika studsijās.