Код курса Citi6012

Кредитные пункты 2

Общее количество часов80

Количество часов самостоятельной работы студента80

Дата утвеждения курса27.02.2017

Разработчик курса

author

Linards Sisenis

Учебная литературa

1. Studiju noslēguma darbu struktūra un noformēšana: metodiskie norādījumi [tiešsaiste]. Sast. L.Sisenis, A. Ābele. Jelgava: LLU, 2015. 18 lpp [Skatīts 16.03.2017.]. Pieejams: http://www.mf.llu.lv/getfile.php?id=1383

Дополнительная литература

1. Nozares zinātniskā literatūra.
2. Urtāne R. Lietvedības darba organizēšana. Rīga: Lietišķās apmācības centrs, 2009. 266 lpp.