Kursa kods Citi6012

Kredītpunkti 2

Maģistra darbs II

Zinātnes nozareKopējais stundu skaits kursāKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
Citi27/02/2017Meža izmantošanas katedra

Kursa izstrādātājs

author prof.

Linards Sisenis

Mežzinātņu doktors

Papildliteratūra

1. Nozares zinātniskā literatūra.
2. Urtāne R. Lietvedības darba organizēšana. Rīga: Lietišķās apmācības centrs, 2009. 266 lpp.

Piezīmes

Obligāts studiju kurss profesionālās maģistra studiju programmas “Darba aizsardzība un drošība” nepilna laika studijām.

Kursa anotācija

Maģistra darbā pētāmā objekta apraksta sastādīšana, zinātniski pamatotas metodikas izvēle un/vai izstrāde, tās aprakstīšana. Datu apstrādes metodikas izvēle un apraksts.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas – aprakstīt pētāmo objektu, saskaņā ar izvirzītajiem pētāmajiem uzdevumiem
• Prasmes – izvēlēties pētāmajam tematam atbilstošu metodiku, to aprakstīt un realizēt, ievācot pētījuma datus, kā arī izvēlēties un aprakstīt datu apstrādes metodiku, un saskaņā ar to apstrādāt ievāktos datus.
• Kompetence – formulēt rezultātus un aizstāvēt savu viedokli par pētāmo jautājumu.

Kursa plāns

1 Maģistra darbā pētāmā objekta apraksta sastādīšana.
2 Maģistra darba metodikas izvēle un apraksta sastādīšana
3 Maģistra darba metodikas saskaņošana ar darba vadītāju.
4 Datu ievākšana.
5 Datu ievākšana.
6 Datu ievākšana.
7 Datu ievākšana.
8 Datu ievākšana.
9 Datu ievākšana.
10 Datu ievākšana.
11 Datu ievākšana.
12 Datu apstrāde.
13 Datu apstrāde.
14 Datu apstrāde.
15 Datu apstrāde.
16 Datu apstrāde.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Maģistra darba metodikas iesniegšana darba vadītājam, saskaņošana. Datu ievākšana atbilstoši izstrādātajai metodikai.

Pamatliteratūra

1. Studiju noslēguma darbu struktūra un noformēšana: metodiskie norādījumi [tiešsaiste]. Sast. L.Sisenis, A. Ābele. Jelgava: LLU, 2015. 18 lpp [Skatīts 16.03.2017.]. Pieejams: http://www.mf.llu.lv/getfile.php?id=1383