Kursa kods Citi5010

Kredītpunkti 2

Bīstamās iekārtas

Zinātnes nozareKopējais stundu skaits kursāLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
Citi32161631/01/2017Meža izmantošanas katedra

Kursa izstrādātāji

author doc.

Jānis Gailis

Lauksaimniecības doktors

author vieslekt.

Dace Brizga

Pedagoģijas doktors

Papildliteratūra

1. ES PHARE (LE/99/IB-CO-01) Labklājības ministrija. Darba drošība. Rīga 2004. 2. Jurševskis, J. Celtniecības, ceļu būves un ceļu uzturēšanas mašīnas. Smiltene: Smiltenes 29. arodvidusskola, 2006..256 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Latvijas Vēstnesis: Latvijas Republikas oficiāls laikraksts. Rīga: Valsts uzņēmums "Latvijas Vēstnesis". ISSN 1407-0391.

Piezīmes

Obligāts studiju kurss profesionālās maģistra studiju programmas “Darba aizsardzība un drošība” nepilna laika studijām.

Kursa anotācija

Bīstamo iekārtu definīcija un veidi. Normatīvie akti, kas reglamentē darbības ar bīstamajām iekārtām. Bīstamo iekārtu reģistrācijas, ekspluatācijas, apkalpošanas un pārbaužu kārtība. Darba aizsardzības prasības, apkalpojot bīstamās iekārtas. Bīstamo iekārtu avāriju izmeklēšana. Bīstamo iekārtu apkalpojošā personāla apmācība un atestācija.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa studijām studentam būs:
• zināšanas un kritiska izpratne par bīstamām iekārtām, to normatīvo dokumentu bāzi un ekspluatāciju darba vietā (kontroldarbs)
• prasmes izveidot normatīvo dokumentu un uzziņas materiālu bāzi par bīstamām iekārtām, to ekspluatācijas īpatnībām tautsaimniecībā aktuālās jomās (praktiskais darbs);
• kompetence veikt uzņēmuma un tajā esošo bīstamo iekārtu vispārēju novērtējumu, izstrādāt priekšlikumus bīstamo iekārtu ekspluatācijas uzlabošanai darba vietās un ar iegūtajiem rezultātiem iepazīstināt uzņēmuma vadību (praktiskais darbs).

Kursa plāns

1 Darbības ar bīstamajām iekārtām reglamentējošie normatīvie akti.
2 Darbības ar bīstamajām iekārtām reglamentējošie normatīvie akti.
3 Bīstamo iekārtu definīcija un veidi.
4 Bīstamo iekārtu veid.i
5 Bīstamo iekārtu veidi.
6 Bīstamo iekārtu veidi.
7 Bīstamo iekārtu veidi.
8 Bīstamo iekārtu uzstādīšanas un ekspluatācijas prasības.
9 Bīstamo iekārtu uzstādīšanas un ekspluatācijas prasības.
10 Bīstamo iekārtu avāriju izmaklēšana.
11 Bīstamo iekārtu avāriju izmaklēšana.
12 Nodarbināto apmācība darbā ar bīstamajām iekārtām.
13 Individuālie aizsardzības līdzekļi darbā ar bīstamajām iekārtām.
14 Individuālie aizsardzības līdzekļi darbā ar bīstamajām iekārtām.
15 Drošības zīmes un signāli darbā ar bīstamajām iekārtām.
16 Obligātā veselības pārbaude nodarbinātajiem.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Akumulējošo novērtējumu saņem studenti, kuri nokārtojuši testu par patstāvīgo darbu un lekcijām - ne zemāku vērtējumu kā 5,0 balles. Studenti, kuri nesaņem akumulējošu vērtējumu, kārto eksāmenu par visu kursu..

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Nav paredzēti.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Vidējais aritmētiskais no trijām kontrolēm

Pamatliteratūra

1. Darba drošība. Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība, Labklājības ministrija. Rīga: Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība, 2010. 191 lpp.
2. Kaļķis V. Darba vides risku novērtēšanas metodes. Rīga: Latvijas Izglītības fonds, 2008. 242 lpp.