Kursa kods Citi5009

Kredītpunkti 2

Pētniecisko darbu sagatavošana

Zinātnes nozareKopējais stundu skaits kursāLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
Citi32161622/03/2011Augsnes un augu zinātņu institūts

Kursa izstrādātājs

author vad.pētn.

Zinta Gaile

Lauksaimniecības doktors

Papildliteratūra

1. Day R.A., Gastel B. How to Write & Publish a Scientific Paper. Sixth Edition. New York: Cambridge University Press, 2006. 302 lpp.
2. Eko U. Kā uzrakstīt diplomdarbu. Rīga: SIA Jāņa Rozes apgāds, 2006. 319 lpp.
3. Cargill M., O'Conor P. Writing Scientific Research Articles: Strategy and Steps. [s. l.]: A John Wiley&Sons, 2009. 173 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Latvijas Lauksaimniecības universitātes Raksti. Latvijas Lauksaimniecības universitāte. ISSN 1407-4427.
2. Visi periodiski iznākošie zinātniskie žurnāli vai rakstu krājumi, kas attiecas uz dažādo LLU maģistra studiju programmu specifiku.

Piezīmes

Brīvās izvēles studiju kurss LLU akadēmisko un profesionālo maģistra studiju programmās II semestrī. Kursa programma sakrīt ar obligātā studiju kursa LauZ5133 "Pētniecisko darbu sagatavošana II" programmu akadēmiskajā un profesionālajā maģistra studiju programmās "Lauksaimniecība".

Kursa anotācija

Pētnieciska darba pārskata (t.sk., maģistra darba) struktūra. Atsevišķu darba sadaļu saturs. Literatūras apskats un literatūras studijas. Zinātnisku un populārzinātnisku rakstu izmantošana darbā. Atsauču noformējums. Pētījumā izmantoto materiālu un metožu apraksts. Prasības tabulu un attēlu noformējumā. Rezultātu interpretācijas būtība. Secinājumu būtība. Darba prezentēšana iemaņu praktiska apguve. Kopsavilkuma sagatavošana studentu zinātniskajai konferencei.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Maģistranti iegūst zināšanas par pētniecisku darbu pārskata strukturējuma principiem, par zinātniskās literatūras studiju un darba atsevišķo sadaļu nozīmi un pakārtotību.
Maģistranti izprot dažādu literatūras avotu nozīmi un izmantojamību, saprot, kā veidot darbā izmantoto materiālu un metožu, un rezultātu aprakstu. Izprot, kas ir zinātniska diskusija par konkrēto tematu, apgūst prasmi formulēt secinājumus. Prot veidot bibliogrāfisko norāžu sarakstus atbilstoši atšķirīgām prasībām. Prot sava pētījuma rezultātus prezentēt mutiski.
Rezultātā maģistrants ir kompetents atbilstoši un loģiski strukturēt pētnieciska darba pārskatu, izklāstot rezultātus tekstuālā, tabulārā vai attēlu veidā, izmantot zinātnisko literatūru gan teorētiskam darba pamatojumam, gan argumentētai diskusijai.

Kursa plāns

1 Maģistra darba struktūra, atsevišķo sadaļu uzdevumi un saturs kopējā darba kontekstā.
2 Darba virsraksta veidošana. Kopsavilkums un tā saturs. Ievads, darba mērķis un uzdevumi.
3 Literatūras apskats un tā sakārtojums. Dažāda veida publikāciju izmantošana maģistra darbā.
4 Pētījuma veikšanai izmantoto metožu apraksts un secība metožu izklāstā.
5 Rezultāti un to izvērtējums – galvenā maģistra darba sadaļa.
6 Tabulu un attēlu nepieciešamība, sagatavošana un noformējuma prasības.
7 Diskusija: pētījumos iegūto rezultātu interpretācija konkrētos apstākļos.
8 Secinājumi un to atbilstība konkrētajam pētījumam.
9 Plaģiātisms: kā no tā izvairīties.
10 Brīvprātīgi pievienojamās sadaļas: pateicība; pielikumi.
11 Publikācijas (pētījuma strukturēta kopsavilkuma) sagatavošana Studentu Zinātniskās konferences Tēžu krājumam.
12 Prasme lasīt un ievērot Maģistra darba vai cita pētnieciska darba pārskata sagatavošanas noteikumus.
13 Prezentācijas būtība, tās strukturējums, slaidu sagatavošana.
14 Referenta un auditorijas attiecības.
15 Maģistra darba vai cita pētījuma mutiska prezentācija - I.
16 Maģistra darba vai cita pētījuma mutiska prezentācija - II.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite ar atzīmi, kas veidojas akumulējoši. Apmeklētas lekcijas, aktīva līdzdalība praktiskajos darbos un semināros, izpildot konkrētus uzdotus uzdevumus, kas ietver atsevišķu, īsu darba sadaļu vai fragmentu uzrakstīšanu; īsas prezentācijas sagatavošana un prezentēšana.

Pamatliteratūra

1. Kārkliņš A., Kreišmane Dz. Studiju darbu izpilde un noformējums: metodiskie norādījumi LF studentiem. 2. papild. un pāstr. izd. Jelgava: LLU, 2009. 96 lpp.
2. Davis M. Scientific Papers and Presentations. San Diego: Academic Press, 1997. 296 lpp.
3. Mūze B., Pakalna D., Kalniņa I. Bibliogrāfiskās norādes un atsauces. Metodiskais līdzeklis. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2005. 133 lpp.
4. Mērvienību noteikumi. LR MK noteikumi nr. 273. 2010.gada 23. martā (2010): [tiešsaiste] Pieejami: www.likumi.lv/doc.php?id=207121&from=off