Код курса Citi5006

Кредитные пункты 2

Общее количество часов80

Kоличество часов лекций16

Kоличество часов семинаров и практических занятий16

Количество часов самостоятельной работы студента48

Дата утвеждения курса12.10.2011

Разработчик курса

author

Gita Skudra

Учебная литературa

1. Frīmentls D. Aktīva klientu apkalpošana. Rīga: Zvaigzne ABC, 2006. 127 lpp.
2. Griffin A. Reputācijas vadības stratēģija: situāciju, krīžu un korporatīvās sociālās atbildības vadīšana. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2008. 220 lpp.
3. Līkopa V. Lietišķā etiķete starptautiskajā biznesā. Rīga: Zvaigzne ABC, 2003. 63 lpp
4. Redmond M. Etiquette today. Kingswood: Right Way, 2003

Дополнительная литература

1. Krišjānis A. Vīna pasaules rokasgrāmata. Rīga: Jumava, 2009. 176 lpp.
2. Odiņa A. Etiķete un protokols: sevis pilnveidošana un nevainojams uzvedības stils. Rīga: Apgāds Zelta grauds, 2009. 262 lpp.
3. Schwinghammer H. Taschen Knigge fűr Ihn. Augsburg: Weltbild GmbH, 2004. 412 p.

Периодика и другие источники информации

1. Labu Apetīti!: žurnāls par ēdieniem. Rīga: Lietišķās informācijas dienests. ISSN 1691-1024