Course code Citi4029

Credit points 8

Diploma Project in Specialty II

Total Hours in Course320

Independent study hours320

Date of course confirmation21.03.2018

Responsible UnitDepartment of Land Management and Geodesy

Course developer

author Zemes pārvaldības un ģeodēzijas katedra

Vivita Puķīte

Dr. oec.

Course abstract

Diploma project is examination works in wich student demonstrate the skills to generalize information, to analyse, to model, to estimate the efficiency of project, to motivate and defence his proposals in the public discussion.

Learning outcomes and their assessment

After the development and presentation of diploma project student will have:
• knowledge of the activities and methodes for challenges in land management;
• skills to draw up and justify the project in land management and surveying;
• competence in land management and surveying issues.

Compulsory reading

1. Nolikums par studiju noslēguma pārbaudījumiem. LLU Senāta 09.04.2014 lēmums Nr. 8-65 [tiešsaiste] [skatīts 20.03.2018.]. Pieejams: http://www.llu.lv/sites/default/files/2016-08/Nolikums%20par%20studiju%20nosl%C4%93guma%20p%C4%81rbaud%C4%ABjumiem_2014-1.pdf
2. Par akadēmiskā godīguma pārkāpumiem studiju,noslēguma/promocijas darbos. Rektora rīkojums Nr. 4.3.- 8/72, 04.10.2017. [tiešsaiste] [skatīts 20.03.2018.]. Pieejams: http://www.llu.lv/sites/default/files/2018-01/Akademiskais_godigums_SND_26012018.pdf
3. Studentu darbu noformēšana [elektroniskais resurss]. Metodiskie norādījumi. Autoru kolektīvs U.Kļaviņš ... u.c. Jelgava: LLU, 2017. 46 lpp. [Skatīts 20.03.2018.] Pieejams: http://www.vbf.llu.lv/lv/studiju-un-reglamentejosie-dokumenti
4. Studiju nolikums. LLU Senāta 10.06.2015 lēmums Nr 8-182. [tiešsaiste] [skatīts 20.03.2018.]. Pieejams: http://www.llu.lv/sites/default/files/2016-04/Studiju_nolikums_2015.pdf