Kursa kods Citi4029

Kredītpunkti 8

Diplomprojekts specialitātē II

Zinātnes nozareCiti

Kopējais stundu skaits kursā320

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits320

Kursa apstiprinājuma datums21.03.2018

Atbildīgā struktūrvienībaZemes pārvaldības un ģeodēzijas katedra

Kursa izstrādātājs

author prof.

Vivita Puķīte

Dr. oec.

Kursa anotācija

Diplomprojekts ir zināšanu pārbaudes darbs, kurā students atspoguļo prasmi apkopot informāciju, analizēt, modelēt, novērtēt izstrādātā projekta efektivitāti, pamatot un aizstāvēt savus priekšlikumus un idejas atklātā diskusijā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc diplomprojekta izstrādes un aizstāvēšanas studentam būs:
• zināšanas par darbībām un paņēmieniem uzdevumu risināšanā zemes iericībā (pārvaldībā);
• prasmes sastādīt un pamatot projektu zemes ierīcībā un mērniecībā;
• kompetence zemes ierīcības un mērniecības jautājumu risināšanā.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Darbs pie praktiskās un grafiskās daļas.
2 Darbs pie praktiskās un grafiskās daļas.
3 Darbs pie praktiskās un grafiskās daļas.
4 Rezultātu izvērtējums un secinājumu izstrāde.
5 Diplomprojekta praktiskās un grafiskās daļas noformēšana.
6 Diplomprojekta priekšaizstāvēšana.
7 Diplomprojekta iesniegšana, plaģiāta kontrolei, recenzēšanai un aizstāvēšanai.
8 Diplomprojekta aizstāvēšana pie Valsts eksāmenu komisijas.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Saskaņā ar izstrādāto darba programmu un kalendāro plānu diplomprojekts jāizstrādā, jāprezentē priekšaizstāvēšanā, jāiesniedz katedrā un jāaizstāv pie Valsts eksāmenu komisijas. Nemot vērā recenzenta v;ertējumu, kā arī diplomprojekta aizstāvēšanu, VEK lemj par diplomprojekta novērtējumu ar atzīmi, par kvalifikācijas piešķiršanu - zemes ierīcības inženieris un par profesionālā bakalaura grāda piešķiršanu zemes ierīcībā un mērniecībā.

Pamatliteratūra

1. Nolikums par studiju noslēguma pārbaudījumiem. LLU Senāta 09.04.2014 lēmums Nr. 8-65 [tiešsaiste] [skatīts 20.03.2018.]. Pieejams: http://www.llu.lv/sites/default/files/2016-08/Nolikums%20par%20studiju%20nosl%C4%93guma%20p%C4%81rbaud%C4%ABjumiem_2014-1.pdf
2. Par akadēmiskā godīguma pārkāpumiem studiju,noslēguma/promocijas darbos. Rektora rīkojums Nr. 4.3.- 8/72, 04.10.2017. [tiešsaiste] [skatīts 20.03.2018.]. Pieejams: http://www.llu.lv/sites/default/files/2018-01/Akademiskais_godigums_SND_26012018.pdf
3. Studentu darbu noformēšana [elektroniskais resurss]. Metodiskie norādījumi. Autoru kolektīvs U.Kļaviņš ... u.c. Jelgava: LLU, 2017. 46 lpp. [Skatīts 20.03.2018.] Pieejams: http://www.vbf.llu.lv/lv/studiju-un-reglamentejosie-dokumenti
4. Studiju nolikums. LLU Senāta 10.06.2015 lēmums Nr 8-182. [tiešsaiste] [skatīts 20.03.2018.]. Pieejams: http://www.llu.lv/sites/default/files/2016-04/Studiju_nolikums_2015.pdf

Piezīmes

Studiju kurss paredzēts VBF profesionālā bakalaura studiju programmas "Zemes ierīcība un mērniecība" pilna un nepilna laika studijās