Kursa kods Citi4028

Kredītpunkti 4

Diplomprojekts specialitātē I

Zinātnes nozareCiti

Kopējais stundu skaits kursā160

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits160

Kursa apstiprinājuma datums21.03.2018

Atbildīgā struktūrvienībaZemes pārvaldības un ģeodēzijas katedra

Kursa izstrādātājs

author prof.

Vivita Puķīte

Dr. oec.

Kursa anotācija

Diplomprojekts ir zināšanu pārbaudes darbs, kurā students atspoguļo prasmi apkopot informāciju, analizēt, modelēt, novērtēt izstrādātā projekta efektivitāti, pamatot un aizstāvēt savus priekšlikumus un idejas atklātā diskusijā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc diplomprojekta izstrādes un aizstāvēšanas studentam būs:
• zināšanas par darbībām un paņēmieniem uzdevumu risināšanā zemes iericībā (pārvaldībā);
• prasmes sastādīt un pamatot projektu zemes ierīcībā un mērniecībā;
• kompetence zemes ierīcības un mērniecības jautājumu risināšanā.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Diplomprojekta temata izvēle.
2 Diplomprojekta darba plāna sastādīšana.
3 Diplomprojekta temata apstiprināšana.
4 Diplomprojekta satura izstrāde.
5 Diplomprojekta izstrādes kalendārā plāna sastādīšana.
6 Teorētiskās daļas izstrāde, temata izvēles pamatojums.
7 Speciālās literatūras apkopošana un pētīšana.
8 Speciālās literatūras apkopošana un pētīšana.
9 Analītiskā literatūras apskata jeb pētījuma izstrāde.
10 Analītiskā literatūras apskata jeb pētījuma izstrāde.
11 Diplomtrojekta izstrādei nepieciešamo materiālu apzināšana.
12 Diplomtrojekta izstrādei nepieciešamo materiālu apzināšana.
13 Diplomprojekta izstrādei nepieciešamo materiālu iegūšana un apkopošana.
14 Diplomprojekta izstrādei nepieciešamo materiālu iegūšana un apkopošana.
15 Darbs pie praktiskās daļas izstrādes.
16 Darbs pie grafiskās daļas izstrādes.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Semestra laikā divās starpatskaitēs students atskaitās par paveikto darbu pie diplomprojekta. Semestra beigās students sagatavo atskaiti par izpildīto diplomprojekta praktisko un grafisko daļu un to aizstāv saņemot ieskaiti ar atzīmi.

Pamatliteratūra

1. Nolikums par studiju noslēguma pārbaudījumiem. LLU Senāta 09.04.2014 lēmums Nr. 8-65 [tiešsaiste] [skatīts 20.03.2018.]. Pieejams: http://www.llu.lv/sites/default/files/2016-08/Nolikums%20par%20studiju%20nosl%C4%93guma%20p%C4%81rbaud%C4%ABjumiem_2014-1.pdf
2. Par akadēmiskā godīguma pārkāpumiem studiju,noslēguma/promocijas darbos. Rektora rīkojums Nr. 4.3.- 8/72, 04.10.2017. [tiešsaiste] [skatīts 20.03.2018.]. Pieejams: http://www.llu.lv/sites/default/files/2018-01/Akademiskais_godigums_SND_26012018.pdf
3. Studentu darbu noformēšana [elektroniskais resurss]. Metodiskie norādījumi. Autoru kolektīvs U.Kļaviņš ... u.c. Jelgava: LLU, 2017. 46 lpp. [Skatīts 20.03.2018.] Pieejams: http://www.vbf.llu.lv/lv/studiju-un-reglamentejosie-dokumenti
4. Studiju nolikums. LLU Senāta 10.06.2015 lēmums Nr 8-182. [tiešsaiste] [skatīts 20.03.2018.]. Pieejams: http://www.llu.lv/sites/default/files/2016-04/Studiju_nolikums_2015.pdf

Piezīmes

Studiju kurss paredzēts VBF profesionālā bakalaura studiju programmas "Zemes ierīcība un mērniecība" pilna un nepilna laika studijās.