Code du cours Citi5024

Crédits 2

La quantité totale d'heures en classe80

Nombre de conferences16

Nombre de travaux pratiques et des séminaires16

Date de l'approbation du cours19.09.2012

Auteur du cours

author

Andris Šteinerts

Manuels

1. Poļakovs G. Rūpnieciskā īpašuma īpašnieka tiesības. Rīga: Biznesa augstskola "Turība", 2001. 381 lpp.
2. Paklone I., Lielkalns A., Sosnovska A., Tola K.. Autortiesības: rokasgrāmata. Rīga: AGB, 1997. 287 lpp.
3. Poļakovs G. Rūpnieciskā īpašuma aizsardzība. Skaidrojošā vārdnīca. Rīga: Latvijas Patentu valde, 1999. 521 lpp,
4. Rozenfelds J. Intelektuālais īpašums. Rīga: Zvaigzne ABC, 2004. 288 lpp,

Ouvrages supplémentaires

1. Patentu likums: LR likums [tiešsaiste]. Pieņemts 15.02.2007.; stājas spēkā 01.03.2007. ar grozījumiem. [Skatīts 12.12.2012.]. Pieejams: http://www.likumi.lv/doc.php?id=153574
2. Dizainparaugu likums: LR likums [tiešsaiste]. Pieņemts 28.10.2004.; stājas spēkā 18.11.2004. ar grozījumiem. [Skatīts 12.12.2012.]. Pieejams: https://www.lv.lv/?menu=pakalpojumi&sid=27
3. Anderman D., Steven E. EC Competition Law and Intellectual property rights. The Regulation of innovation. Oxford, UK [etc.] : Oxford University Press, 1998. 320 p.

Périodiques et d`autres ressources d`information

1. Patenti un preču zīmes, Latvijas Patentu valdes biļetens - http://www.lrpv.lv/index.php?lang=LV&id=180
2. Eiropas Patentu biroja datu bāze - http://worldwide.espacenet.com/advancedSearch?locale=en_EP
3. Krievijas Rūpnieciskā īpašuma datu bāze FIPS: http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/inform_resources/