Kurs-Code Citi5024

Kreditpunkte 2

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)80

Vorlesungen (Stundenzahl)16

Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge16

Bestätigt am (Datum)19.09.2012

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Andris Šteinerts

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Poļakovs G. Rūpnieciskā īpašuma īpašnieka tiesības. Rīga: Biznesa augstskola "Turība", 2001. 381 lpp.
2. Paklone I., Lielkalns A., Sosnovska A., Tola K.. Autortiesības: rokasgrāmata. Rīga: AGB, 1997. 287 lpp.
3. Poļakovs G. Rūpnieciskā īpašuma aizsardzība. Skaidrojošā vārdnīca. Rīga: Latvijas Patentu valde, 1999. 521 lpp,
4. Rozenfelds J. Intelektuālais īpašums. Rīga: Zvaigzne ABC, 2004. 288 lpp,

Weiterfuhrende Literatur

1. Patentu likums: LR likums [tiešsaiste]. Pieņemts 15.02.2007.; stājas spēkā 01.03.2007. ar grozījumiem. [Skatīts 12.12.2012.]. Pieejams: http://www.likumi.lv/doc.php?id=153574
2. Dizainparaugu likums: LR likums [tiešsaiste]. Pieņemts 28.10.2004.; stājas spēkā 18.11.2004. ar grozījumiem. [Skatīts 12.12.2012.]. Pieejams: https://www.lv.lv/?menu=pakalpojumi&sid=27
3. Anderman D., Steven E. EC Competition Law and Intellectual property rights. The Regulation of innovation. Oxford, UK [etc.] : Oxford University Press, 1998. 320 p.

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. Patenti un preču zīmes, Latvijas Patentu valdes biļetens - http://www.lrpv.lv/index.php?lang=LV&id=180
2. Eiropas Patentu biroja datu bāze - http://worldwide.espacenet.com/advancedSearch?locale=en_EP
3. Krievijas Rūpnieciskā īpašuma datu bāze FIPS: http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/inform_resources/