Код курса Citi5024

Кредитные пункты 2

Общее количество часов80

Kоличество часов лекций16

Kоличество часов семинаров и практических занятий16

Дата утвеждения курса19.09.2012

Разработчик курса

author

Andris Šteinerts

Учебная литературa

1. Poļakovs G. Rūpnieciskā īpašuma īpašnieka tiesības. Rīga: Biznesa augstskola "Turība", 2001. 381 lpp.
2. Paklone I., Lielkalns A., Sosnovska A., Tola K.. Autortiesības: rokasgrāmata. Rīga: AGB, 1997. 287 lpp.
3. Poļakovs G. Rūpnieciskā īpašuma aizsardzība. Skaidrojošā vārdnīca. Rīga: Latvijas Patentu valde, 1999. 521 lpp,
4. Rozenfelds J. Intelektuālais īpašums. Rīga: Zvaigzne ABC, 2004. 288 lpp,

Дополнительная литература

1. Patentu likums: LR likums [tiešsaiste]. Pieņemts 15.02.2007.; stājas spēkā 01.03.2007. ar grozījumiem. [Skatīts 12.12.2012.]. Pieejams: http://www.likumi.lv/doc.php?id=153574
2. Dizainparaugu likums: LR likums [tiešsaiste]. Pieņemts 28.10.2004.; stājas spēkā 18.11.2004. ar grozījumiem. [Skatīts 12.12.2012.]. Pieejams: https://www.lv.lv/?menu=pakalpojumi&sid=27
3. Anderman D., Steven E. EC Competition Law and Intellectual property rights. The Regulation of innovation. Oxford, UK [etc.] : Oxford University Press, 1998. 320 p.

Периодика и другие источники информации

1. Patenti un preču zīmes, Latvijas Patentu valdes biļetens - http://www.lrpv.lv/index.php?lang=LV&id=180
2. Eiropas Patentu biroja datu bāze - http://worldwide.espacenet.com/advancedSearch?locale=en_EP
3. Krievijas Rūpnieciskā īpašuma datu bāze FIPS: http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/inform_resources/