Kursa kods Citi5024

Kredītpunkti 2

Būvtehnisko risinājumu patentaizsardzība

Zinātnes nozareCiti

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Kursa apstiprinājuma datums19.09.2012

Atbildīgā struktūrvienībaArhitektūras un būvniecības katedra

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof. (Emeritus)

Andris Šteinerts

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Industriālais īpašums un tā struktūra. Tehniskā jaunrade un tās aizsardzības formas. Latvijas Republikā tiesiski aizsargātās industriālā īpašuma formas - izgudrojumi, dizainparaugi un preču (pakalpojumu) zīmes, to patentēšanas un reģistrācijas noteikumi. Starptautiskā prakse industriālā īpašuma aizsardzībā. Izgudrojuma pieteikuma dokumentācijas sastādīšanas noteikumi. Patentpieteikumu izskatīšanas un ekspertīzes kārtība Latvijā un valstīs ar pilnu patentspējas ekspertīzi. Dizainparaugi un to reģistrācija. Preču zīmes un to reģistrācijas noteikumi. Patentu informācijas avoti un datu bāzes.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Nobeidzot studiju kursu, students būs kompetents par industriālā īpašuma veidiem, to nozīmi un aizsardzības pamatprincipiem. Pamatvilcienos pratīs sastādīt izgudrojuma patenta pieteikuma dokumentāciju, kā arī zinās, kā pieteikt dizainparaugu un preču (pakalpojumu) zīmi, pārzinās galvenos patentu informācijas avotus. Students būs kompetents par to, kur un kā iegūt nepieciešamo informāciju, papildus konsultācijas un juridisko palīdzību par industriālā īpašuma patentēšanu un aizsardzību.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Intelektuālā īpašuma formas un tiesiskās aizsardzības veidi. Rūpnieciskais īpašums un autortiesības
2 Izgudrojums un tā būtība. Izgudrojuma būtiskās pazīmes. Pamatizgudrojums, papildizgudrojums. Izgudrojumu veidi
3 Latvijas patentu likumdošana. Starptautiskās konvencijas. Latvijas patentu valde, tās struktūra un funkcijas
4 Izgudrojuma formula un pretenzijas. Izgudrojuma apraksts un tā sastādīšanas principi
5 Patentu informācijas avoti un datu bāzes.Espacenet. Patentu informācijas meklēšana internetā.Patentu bibliotekas.
6 Izgudrojuma patenta pieteikšanas kārtība Latvijā. Izgudrojuma pieteikuma izskatīšanas kārtība Patentu valdē
7 Eiropas patentu birojs. Eiropas patenta pieteikšanas un pieteikuma izskatīšanas kārtība Patentu ekspertīze
8 Izgudrojuma patentpieteikuma dokumentācija. Patentu informācijas meklējumi (praktiskā nodarbība)
9 Izgudrojuma apraksta sastādīšana (praktiskā nodarbība)
10 Patentu komerciāla izmantošana. Patenta licenzēšana
11 Dizainparaugs, tā nozīme uzņēmējdarbībā. Dizainparauga juridiskās aizsardzības iespējas
12 Dizainparauga reģistrācijas pieteikuma izskatīšana Patentu valdē. Reģistrēta dizainparauga komerciālā izmantošana.
13 Preču zīme, tās nozīme uzņēmējdarbībā un starptautiskajā tirdzniecībā, tās tiesiskās aizsardzības formas
14 Autortiesību un blakustiesību pamatprincipi
15 Būvprojekta autortiesību aizsardzības iespējas
16 Ieskaite. Kontroldarbs vai referāts par intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzību vai individuālā darba aizstāvēšana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Lai saņemtu ieskaiti ar atzīmi, ir divas iespējas:
- jānokārto rakstisks kontroldarbs;
- jāsagatavo referāts par tēmu, kas varētu būt maģistra darba sastāvdaļa (nodaļa)

Pamatliteratūra

1. Poļakovs G. Rūpnieciskā īpašuma īpašnieka tiesības. Rīga: Biznesa augstskola "Turība", 2001. 381 lpp.
2. Paklone I., Lielkalns A., Sosnovska A., Tola K.. Autortiesības: rokasgrāmata. Rīga: AGB, 1997. 287 lpp.
3. Poļakovs G. Rūpnieciskā īpašuma aizsardzība. Skaidrojošā vārdnīca. Rīga: Latvijas Patentu valde, 1999. 521 lpp,
4. Rozenfelds J. Intelektuālais īpašums. Rīga: Zvaigzne ABC, 2004. 288 lpp,

Papildliteratūra

1. Patentu likums: LR likums [tiešsaiste]. Pieņemts 15.02.2007.; stājas spēkā 01.03.2007. ar grozījumiem. [Skatīts 12.12.2012.]. Pieejams: http://www.likumi.lv/doc.php?id=153574
2. Dizainparaugu likums: LR likums [tiešsaiste]. Pieņemts 28.10.2004.; stājas spēkā 18.11.2004. ar grozījumiem. [Skatīts 12.12.2012.]. Pieejams: https://www.lv.lv/?menu=pakalpojumi&sid=27
3. Anderman D., Steven E. EC Competition Law and Intellectual property rights. The Regulation of innovation. Oxford, UK [etc.] : Oxford University Press, 1998. 320 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Patenti un preču zīmes, Latvijas Patentu valdes biļetens - http://www.lrpv.lv/index.php?lang=LV&id=180
2. Eiropas Patentu biroja datu bāze - http://worldwide.espacenet.com/advancedSearch?locale=en_EP
3. Krievijas Rūpnieciskā īpašuma datu bāze FIPS: http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/inform_resources/

Piezīmes

Izvēles kurss VBF akadēmiskā maģistra studiju programma "Būvzinātne'; kā arī maģistra studiju programma "Hidroinženierzinātne".