Kursa kods Citi4016

Kredītpunkti 2

Darba un civilā aizsardzība

Zinātnes nozareCiti

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums25.11.2014

Atbildīgā struktūrvienībaMeža izmantošanas katedra

Kursa izstrādātāji

author vieslekt.

Uldis Karlsons

Mg. darb.aizs.

author vieslekt.

Vairis Lasmanis

Mg. oec.

author viesdoc.

Dace Brizga

Dr. paed.

Kursa anotācija

Studenti iepazīstas ar Starptautiskās darba aizsardzības konvencijām, LR darba aizsardzības un darba likumiem, noteikumiem u.c. normatīviem dokumentiem Studenti apgūst prasības darba vietai, riskiem darbā vidē, elektrodrošībā, ugunsdrošībā. ārkārtējās situācijās, civilās aizsardzības novērtēšanas un reaģēšanas pamatprincipus, tiesības un pienākumus,kurus nosaka LR likumi.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa studijām studentam būs:
Zināšanas un kritiska izpratne par darba aizsardzības un civilās aizsardzības vietu un lomu iestāžu, uzņēmumu un pašvaldību darbībā. (tests)
Prasmes izveidot darba un civilās aizsardzības sistēmu uzņēmumā vai iestādē, veikt nodarbināto instruktāžu darba vietā, apmācīt nodarbinātos drošām darba metodēm.(praktiskie darbi)
Kompetence - sadarbībā ar darba aizsardzības speciālistu veikt darba vides iekšējo uzraudzību, savas kompetences ietvaros organizēt pasākumus ārkārtas situācijās.(seminārs)

Kursa plāns

1 Darba aizsardzības sistēma, reglamentējošie dokumenti.
2 Higiēna un sanitārija, darba vides faktori.
3 Darba aizsardzības sistēmas pilnveidošanas iespējas.
4 Darba vides riski, raksturlielumi, normēšana, aizsardzība.
5 Ugunsdrošība, to reglamentējošie normatīvie akti.
6 Ugunsdrošības dokumentācija.
7 Ugunsgrēks, tā lokalizācija un likvidēšana.
8 Elektrodrošība.
9 Civilās aizsardzības sistēmas struktūra, tiesiskais regulējums, organizācija un vadība.
10.Pašvaldību civilās aizsardzības.komisijas.Apdraudējuma riska novērtēšana.
11.Valsts, pašvaldību, juridisko un fizisko personu uzdevumi, tiesības un pienākumi civilās aizsardzības jomā.
12.Īpašie tiesiskie režīmi (ārkārtējās situācijas un izņēmuma stāvoklis).Civilās aizsardzības pasākumu plānošana.
13.Paaugstinātas bīstamības objekti, tā īpašnieka vai tiesiskā valdītāja pienākumi un tiesības.
14.Bīstamās vielas, to klasifikācija un prasības to glabāšanai un pārvadājumiem.
15.Starptautiskās palīdzības lūģšana un sniegšana.
16.Pirmās palīdzības sniegšanas prasmes dzīvībai kritiskās situācijās, palīdzības izsaukšana.
Individuālie aizsardzības līdzekļi katastrofas gadījumā.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Akumulējošo novērtējumu saņem studenti, kuri nostrādājuši praktiskos darbus, piedalījušies semināra nodarbībās un ieguvuši novērtējumu ne zemāku kā 5,0 balles. Testa veidā iegūst arī novērtējumu, kas apliecina normatīvo aktu zināšanu un izpratni. Galīgais vērtējums – teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu vērtējuma vidējais aritmētiskais.
Apguves vērtēšanas forma - visām pilna un nepilna laika pirmā līmeņa augstākās izglītības pamatstudiju programmām - ieskaite ar atzīmi; visām pilna un nepilna laika otrā līmeņa augstākās izglītības pamatstudiju programmām - eksāmens.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Nav paredzēts.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu vērtējuma vidējais aritmētiskais

Pamatliteratūra

1.Riski darba vidē : raksturlielumi, iedarbība uz organismu, aizsardzība, preventīvie pasākumi : rokasgrāmata / V. Kaļķis, Ž. Roja, H. Kaļķis ; Latvijas universitāte. Rīga : [Latvijas Universitāte], 2007. 68 lpp.
2.Kaļķis V.,Roja Ž.,Kaļķis H. Arodveselība un riski darbā. 2015. Medicīnas apgāds, Rīga, 538 lpp.
3.Kaļķis V. Biznesa ergonomikas vadība. Monogrāfija. 2014. Gūtenbergs Druka, Rīga, 155 lpp.
4. Kaļķis V. Darba vides risku novērtēšanas metodes. Rīga: Latvijas Izglītības fonds, 2008. 242 lpp.

Papildliteratūra

1. Darba higiēna. Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība, LR Labklājības ministrija. Rīga: Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība, 2010. 179 lpp. 2. Darba drošība. Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība, LR Labklājības ministrija. Rīga: Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība, 2010. 278 lpp. 3. Jemeļjanovs V., Sulojeva J. Civilā aizsardzība:laboratorijas darbi. Rīga: RTU, 2009. 20 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Dienas Bizness: nedēļas laikraksts: Latvijas biznesa avīze. Rīga: Diena: Dagens Industri, 2005-. ISSN 1407-2041.
2. Būvēt: izdevīgi, mūsdienīgi, profesionāli. Rīga: Pārdošanas grupa. ISSN 1407-4559.

Piezīmes

Obligātais studiju kurss visām LLU pilna un nepilna laika pamatstudiju programmām.