Kursa kods Citi4003

Kredītpunkti 6

Viesnīcu prakse

Kursa papildus materiāli Citi4003_Viesnīcu prakse.pdf

Zinātnes nozareCiti

Kopējais stundu skaits kursā240

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits240

Atbildīgā struktūrvienībaUztura katedra

Kursa izstrādātājs

author doc.

Rita Riekstiņa-Dolģe

Dr. sc. ing.

Priekšzināšanas

Citi2002, Viesnīcu dienesti

Ķīmi3017, Telpu kopšanas tehnoloģija

PārZ2052, Viesmīlības uzņēmumi

Kursa anotācija

Viesnīcu prakses laikā studenti pilnveido praktiskās iemaņas darbam viesnīcā. Profesionālā prakse dod iespējas papildināt un nostiprināt teorētiskās zināšanas, kuras gūtas studiju priekšmetos “Viesnīcu dienesti” un “Telpu kopšanas tehnoloģija”. Studenti veido prasmi raksturot un analizēt uzņēmuma dienestu darbību, uzsverot to darbības efektivitāti un trūkumus un sniedzot ieteikumus to novēršanā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pārzina viesnīcas dienestu darbības tehnoloģiskos procesus, analīze prakses pārskatā;
spēj plānot un modelēt viesnīcas dienestu darbu un tehnoloģiskos procesus, analīze prakses pārskatā;
spēj veikt viesnīcas dienestu darba analīzi un tehnoloģisko procesu racionalizāciju, prakses pārskata aizstāvēšana.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Viesnīcas vispārīgais raksturojums, pakalpojumu un galveno mērķa grupu apraksts. Viesu atsauksmju analīze.
2. Viesnīcas struktūras raksturojums, dienestu iedalījums, pienākumu apraksts.
3. Viesu uzņemšanas dienesta organizācijas un tehnoloģisko procesu analīze. Dienesta struktūra, darbinieku pienākumi, grafiki, darba organizācija.
4. Viesu cikla raksturojums un analīze. Katra cikla posma analīze, darbinieku atbildība, informācijas apmaiņa, iekšējo dokumentu aprite.
5. Saimnieciskā dienesta organizācijas un tehnoloģisko procesu analīze. Dienesta struktūra, darbinieku pienākumi, grafiki, darba organizācija.
6. Viesu istabu un viesnīcas sabiedrisko telpu tīrīšanas tehnoloģiju raksturojums un analīze.
7. Prakses atskaites izstrāde, individuālā uzdevuma veikšana. Prakses aizstāvēšana un prezentācija.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jābūt nostrādātai praksei 240 stundu apjomā, izstrādātai un aizstāvētai prakses atskaitei saskaņā ar prakses programmu.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Studenti prakses laikā veic literatūras avotu analīzi, izstrādājot prakse pārskatu un izpildot individuālos prakses uzdevumus.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Prakses kopējo vērtējumu veido:
• prakses atskaites izstrāde 50%
• individuālā darba izstrāde 30%
• prakses aizstāvēšana 20%
pārbaudes rezultāti 40%

Pamatliteratūra

Hotel management and operations / edited by Michael J. O'Fallon, Denney G. Rutherford. 5th ed. New York : John Wiley & Sons, c2011. xviii, 494 lpp.
Hotel accommodation management / edited by Roy C. Wood. London; New York : Routledge, Taylor & Francis Group, 2018. xix, 209 lpp.
Viesu uzņemšanas dienesta darbības pamatprincipi/ Margarita Platace, Biznesa augstskola Turība, 2000, 175 lpp.

Papildliteratūra

Penner, Richard H. Hotel design, planning and development / Richard Penner, Lawrence Adams and Stephani K.A. Robson. Second edition. New York: Routledge, 2013. x, 444 lpp.
Raudive, Anita Viesu uzņemšana un apkalpošana : mācību materiāli IP "Viesnīcu pakalpojumi" / Anita Raudive. [Rēzekne] : [Rēzeknes tehnikums], [2011] 1 tiešsaistes resurss (117 lapas) : tabulas ; 1,36 MB
Utināne-Suharevska, Ināra. Viesnīcu uzņemšanas dienestu darba organizācija : tālmācības studiju kurss / kursa autore, Ināra Utināne-Suharevska ;

Periodika un citi informācijas avoti

E- žurnāli: sciencedirect.com;
Гостиница и ресторан : бизнес и управление = Hotel & restaurant : business and management : журнал для профессионалов. Москва : Международная ассоциация гостиниц и ресторанов (IH&RA). nr.
www.lvra.lv
https://www.hotelstars.eu/latvia/
https://ec.europa.eu/eurostat/cros/category/acronyms/horeca_en
https://www.celotajs.lv/lv

Piezīmes

PTF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas "Ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbības" pilna un nepilna laika studijās obligātajā daļā