Kursa kods Citi3057

Kredītpunkti 2

Zemes ierīcības projektēšana I

Zinātnes nozareCiti

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Laboratorijas darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums14.02.2017

Atbildīgā struktūrvienībaZemes pārvaldības un ģeodēzijas katedra

Kursa izstrādātājs

author prof.

Anda Jankava

Dr. oec.

Priekšzināšanas

Arhi2056, Teritorijas plānošana I

JurZ1007, Kadastrs

JurZ2028, Zemes tiesības I

JurZ2034, Zemes tiesības II

Kursa anotācija

Studiju kursā apskatīts zemes ierīcības jēdziens, uzdevumi un saturs. Sniegtas pamatprasības, kas jāievēro, izveidojot un pilnveidojot lauksaimnieciskas nozīmes zemes īpašumus un zemes lietojumus. Studiju kursā studenti iegūst izpratni par lauku saimniecību teritorijas nepilnībām un to novēršanas iespējām, par zemes konsolidāciju kā īpašu zemes ierīcības pasākumu. Apskatīta dažādu nelauksaimnieciskas nozīmes zemes īpašumu un zemes lietojumu izveidošanas kārtība un īpatnības. Zemes ierīcības projekta sastādīšanas nosacījumi un kārtība.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa studijām studentam būs:
• zināšanas un izpratne par zemes ierīcību un tās nozīmi racionālu zemes īpašumu un zemes lietojumu izveidošanā;
• prasmes izstrādāt zemes ierīcības projektu;
• kompetence zemes īpašumu un zemes lietojumu novērtēšanā un teritorijas nepilnību novēršanā.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Zemes ierīcības jēdziens, saturs un uzdevumi.
2 Zemes ierīcības process.
3 Lauks. zemes īpašumu un zemes lietojumu formas un pamatprasības to izveidošanā.
4 Lauku saimniecību un to teritoriju racionāls lielums.
5 Lauku saimniecību teritorijas kompaktums.
6 Jēdziens par lauku saimniecību teritorijas nepilnībām un to novēršana.
7 Zemes konsolidācija.
8 1.kontroldarbs.
9 Personisko palīgsaimniecību teritorijas projektēšana.
10 Dārzkopības sabiedrību un apbūves zemes īpašumu formēšana.
11 Lauksaimniecisko zemes īpašumu (lietojumu) pilnveidošanas projekta sastādīšanas metodika.
12 Nelauksaimniecisko zemes īpašumu (lietojumu) veidošana.
13 Nelauksaimniecisko zemes īpašumu (lietojumu) veidošanas projektu sastādīšana.
14 Zemes īpašumu (lietojumu) formēšanas īpatnības dažādām nelauksaimnieciskām vajadzībām.
15 Zemes īerīcības projekta grafiskās daļas sastādīšana un noformēšana.
16 2.kontroldarbs.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jāizstrādā un jāaizstāv laboratorijas darbi, jānokārto 2 kontroldarbi, kuru rezultāti veido akumulējošā eksāmena novērtējumu.

Pamatliteratūra

1. Zemes ierīcības likums: LR likums. [tiešsaiste]. Pieņemts 14.09.2006.; stājas spēkā 01.01.2007. Skatīts [16.03.2017.] Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=144787
2. Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi: MK noteikumi nr.505 [tiešsaiste]. Pieņemts 02.08.2016..; stājas spēkā 05.08.2016. Skatīts [16.03.2017.] Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/283954-zemes-iericibas-projekta-izstrades-noteikumi
3. Butāne A., Lasteniece V. Lauku saimniecību formēšana un konsolidācija. Jelgava: LLU, 2000. 77 lpp.

Papildliteratūra

1. Zemes reformai Latvijā 10 gadi (1990-2000). Atbildīgais redaktors J. Blite. Rīga: Valsts zemes dienests, 2000.
2. Zemes reforma - atslēga uz īpašumu , 1990 - 2012. Zin.red. J.Mierkalne. Rīga: VZD, 2012. 335 lpp.
3. The Design of Land Consolidation Pilot Projects in Central and Eastern Europe: FAO Land Tenure Studies, No 6. Food and Agricukltural organization of the United Nations. Rome, 2003. 58 p.

Periodika un citi informācijas avoti

Studiju kurss ir obligāts VBF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas "Zemes ierīcība un mērniecība" pilna un nepilna laika obligātajā daļā.