Kursa kods Citi3056

Kredītpunkti 2

Zemes ierīcības projektēšana II

Zinātnes nozareCiti

Kopējais stundu skaits kursā80

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits80

Kursa apstiprinājuma datums28.01.2014

Atbildīgā struktūrvienībaZemes pārvaldības un ģeodēzijas katedra

Kursa izstrādātāji

author prof.

Anda Jankava

Dr. oec.

author viesdoc.

Dace Platonova

Dr. oec.

Priekšzināšanas

Arhi2041, Teritorijas plānošana

Arhi3040, Teritorijas plānošana

JurZ2008, Kadastrs

JurZ2009, Kadastrs

JurZ3011, Zemes tiesības

JurZ3012, Zemes tiesības

Kursa anotācija

Studiju kursā students veic lauku saimniecību zemes platību un teritoriālā izvietojuma novērtējumu, projektē un pamato nepieciešamās robežu izmaiņas, lai veidotu kompaktas, racionāla izvietojuma zemes īpašumus. Saimniecību grupai tiek sastādīts zemes konsolidācijas projekts.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa studijām studentam būs:
• zināšanas un izpratne par racionālu lauku saimniecību un tās zemju teritoriālo izvietojumu, zemes ierīcības nozīmi tā nodrošināšanā
• prasmes izstrādāt zemes ierīcības projektu;
• kompetence zemes īpašumu un zemes lietojumu novērtēšanā un teritorijas nepilnību novēršanā.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Saimniecību zemes īpašumu un lietojumu raksturojums un novērtējums
2 Saimniecību zemes īpašumu un lietojumu raksturojums un novērtējums
3 Saimniecību zemes īpašumu un lietojumu raksturojums un novērtējums
4 Racionālu un kompaktu lauku saimniecību teritoriju projektēšana
5 Racionālu un kompaktu lauku saimniecību teritoriju projektēšana
6 Projektēto izmaiņu efektivitātes aprēķini
7 Projektēto izmaiņu efektivitātes aprēķini
8 Lauku saimniecību grupas teritoriālā izvietojuma novērtējums
9 Teritoriju kompaktumu raksturojošo rādītāju aprēķini
10 Robežu izmaiņu projektēšana vismaz 2 variantos
11 Robežu izmaiņu projektēšana vismaz 2 variantos
12 Projektēto izmaiņu un pilnveidoto saimniecību teritoriju raksturojums
13 Projekta variantu analīze
14 Zemes ierīcības projekta sagatavošana labākajam variantam
15 Zemes ierīcības projekta paskaidrojuma raksta sastādīšana un noformēšana.
16 Projekta aizstāvēšana ar PowerPoint prezentācijas palīdzību.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jāizstrādā un jāaizstāv kursa projekts.

Pamatliteratūra

1. Zemes ierīcības likums [tiešsaiste]: LR likums.. Skatīts 24.03.2014. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=144787
2. Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi [tiešsaiste]: MK noteikumi Nr.288, stājas spēka 12.04.2011. Skatīts 24.03.2014. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=229298
3. Butāne A., Lasteniece V. Lauku saimniecību formēšana un konsolidācija. Jelgava: LLU, 2000. 77 lpp.

Papildliteratūra

1. Zemes reformai Latvijā 10 gadi (1990-2000). Rīga: Valsts zemes dienests, 2000. 160 lpp.
2. Zemes reforma - atslēga uz īpašumu, 1990 - 2012. Zin.red. J.Mierkalne. Rīga: VZD, 2012. 335 lpp.
3. The Design of Land Consolidation Pilot Projects in Central and Eastern Europe: FAO Land Tenure Studies, No 6: Food and Agricukltural organization of the United Nations. Rome: FAO, 2003. 55 p. Pieejams tiešsaistē no ALEPH kopkataloga: http://www.fao.org/docrep/006/Y4954E/Y4954E00.HTM

Piezīmes

Studiju kurss ir obligāts LIF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas "Zemes ierīcība" studentiem.