Kursa kods Citi2034

Kredītpunkti 2

Viesnīcu dienesti

Kursa papildus materiāli Citi2034_Kursa darbs_Viesnīcu dienesti.pdf

Zinātnes nozareCiti

Kopējais stundu skaits kursā80

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits80

Kursa apstiprinājuma datums10.02.2015

Atbildīgā struktūrvienībaUztura katedra

Kursa izstrādātājs

author doc.

Rita Riekstiņa-Dolģe

Dr. sc. ing.

Priekšzināšanas

Citi2002, Viesnīcu dienesti

PārZ2052, Viesmīlības uzņēmumi

Kursa anotācija

Kursa darba mērķis ir, izmantojot teorētiskās zināšanas iegūt prasmes analizēt viesnīcā notiekošos procesus: viesnīcu dienestu darba organizācijā un savstarpējā sadarbībā, darbinieku un viesa mijiedarbības procesā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas un kritiska izpratne par teorētiskiem un empīriskiem jautājumiem viesnīcu darbībā - viesnīcas darbības tehnoloģiskajiem procesiem, mārketinga un menedžmenta pamatjautājumiem, literatūras analīze un sintēze;
prasmes integrēt iegūtās zināšanas, pielietot profesionālo terminoloģiju, plānot un modelēt viesnīcas dienestu darbu, praktiskās daļas izstrāde pētījuma veikšana, piem., statistikas datu analīze, dokumentu analīze;
kompetence – spēj patstāvīgi un kritiski formulēt un analizēt sarežģītas praktiskas problēmas un veikt viesnīcas dienestu darba pilnveidi, secinājumu un priekšlikumu daļas izstrāde.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Kursa darba mērķa un uzdevumu formulēšana, tēmas pamatojuma izstrāde. Prezentācijas izstrāde.
2. Kursa darba problemātiskās daļas prezentēšana.
3. Literatūras analīze un sintēze.
4. Metodikas daļas izstrāde.
5. Praktiskās daļas izstrāde.
6. Secinājumu un ieteikumu daļas izstrāde.
7. Prezentācijas sagatavošana un aizstāvēšana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Studiju kursa vērtējumu - ieskaiti ar atzīmi veido izstrādāts un aizstāvēts kursa darbs.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

-

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa kopējo vērtējumu veido: literatūras analīze un sintēze 35% (no kopējā vērtējuma), metodikas daļa 10%, praktiskā daļa 45%, secinājumu un ieteikumu daļa 10%.

Pamatliteratūra

Hotel management and operations / edited by Michael J. O'Fallon, Denney G. Rutherford. 5th ed. New York : John Wiley & Sons, c2011. xviii, 494 lpp.
Hotel accommodation management / edited by Roy C. Wood. London ;New York : Routledge, Taylor & Francis Group, 2018. xix, 209 lpp.
Viesu uzņemšanas dienesta darbības pamatprincipi/ Margarita Platace, Biznesa augstskola Turība, 2000, 175 lpp.

Papildliteratūra

Penner, Richard H. Hotel design, planning and development / Richard Penner, Lawrence Adams and Stephani K.A. Robson. Second edition. New York : Routledge, 2013. x, 444 lpp.
Raudive, Anita Viesu uzņemšana un apkalpošana : mācību materiāli IP "Viesnīcu pakalpojumi" / Anita Raudive. [Rēzekne] : [Rēzeknes tehnikums], [2011] 1 tiešsaistes resurss (117 lapas) : tabulas ; 1,36 MB
Utināne-Suharevska, Ināra. Viesnīcu uzņemšanas dienestu darba organizācija : tālmācības studiju kurss / kursa autore, Ināra Utināne-Suharevska ;

Periodika un citi informācijas avoti

E- žurnāli: sciencedirect.com;
Гостиница и ресторан : бизнес и управление = Hotel & restaurant : business and management : журнал для профессионалов. Москва : Международная ассоциация гостиниц и ресторанов (IH&RA). nr.
www.lvra.lv
https://www.hotelstars.eu/latvia/
https://ec.europa.eu/eurostat/cros/category/acronyms/horeca_en
https://www.celotajs.lv/lv

Piezīmes

PTF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas "Ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbības" pilna un nepilna laika studijās obligātajā daļā