Kurs-Code Citi2033

Kreditpunkte 2

Kursa papildus materiāli Citi2033_Etiķete_viesmīlībā.pdf

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)80

Vorlesungen (Stundenzahl)16

Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge16

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)48

Bestätigt am (Datum)10.02.2015

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Sandra Īriste

Vorkenntnisse

CitiP007,

PārZ2052,

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Foster D. Lietišķā etiķete Eiropā. Rīga: Zvaigzne ABC, 2007. 400 lpp.
2. Odiņa A. Lietišķās un oficiālās uzvedības grāmata: sevis pilnveidošana un nevainojams uzvedības stils, ieskats pasaules valstu etiķetē, starpkultūru izpratne un kultūru attiecības, vizītes, ceremonijas, tikšanās, diplomātiskās sarunas un komunikācija. Rīga: Zelta grauds, 2011, 271 lpp.
3. Strautmane A. Etiķete un protokols. Rīga: Jumava, 2009, 163 lpp.

Weiterfuhrende Literatur

1. Vanderbilt A. Lielā etiķetes grāmata. Rīga: Jumava, 2012, 612 lpp.
2. Ķestere I. Lietišķā etiķete: Eiropas pieredze. Rīga: Zvaigzne ABC, 2007, 272 lpp.
3. Кузнецов И. Всё об этикете: этикет от А до Я. Минск, 2006. 681 c. 3. Узерина М.С. Этика делового общения. Ульяновск, 2004, 73 c.

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

-