Kurs-Code Citi2030

Kreditpunkte 3

Kursa papildus materiāli Citi2030_Komunikācija_viesmīlībā.pdf

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)120

Vorlesungen (Stundenzahl)16

Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge32

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)72

Bestätigt am (Datum)20.02.2013

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Sandra Īriste

Vorkenntnisse

Citi1013,

Citi2002,

Citi2033,

PārZ2056,

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Gamble T. Communication works. New York: McGraw-Hill, 2013, 512 p.
2. Herbst D. Komunikācija uzņēmumā. Rīga: Zvaigzne ABC, 2007, 119 lpp.
3. Krauklis J., Ločmelis J. Komunikāciju leksikons. Rīga: Jumava, 2004, 208 lpp.
4. Praude V. Integrētā mārketinga komunikācija. Rīga: Burtene, 2015.

Weiterfuhrende Literatur

1. Garleja R. Darbs, organizācija un psiholoģija. Rīga: RaKa, 2003, 200 lpp.
2. Knowles T. Hospitality management: an introduction. Harlow: Longman, 1998, 310 p.
3. Platace M. Viesu uzņemšanas dienesta darbības pamatprincipi. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2000, 175 lpp.
4. Vahtele Kr. Konflikti un to risināšana. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2009, 110 lpp.

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

-