Код курса Citi2030

Кредитные пункты 3

Kursa papildus materiāli Citi2030_Komunikācija_viesmīlībā.pdf

Общее количество часов120

Kоличество часов лекций16

Kоличество часов семинаров и практических занятий32

Количество часов самостоятельной работы студента72

Дата утвеждения курса20.02.2013

Разработчик курса

author

Sandra Īriste

Предварительные знания

Citi1013,

Citi2002,

Citi2033,

PārZ2056,

Учебная литературa

1. Gamble T. Communication works. New York: McGraw-Hill, 2013, 512 p.
2. Herbst D. Komunikācija uzņēmumā. Rīga: Zvaigzne ABC, 2007, 119 lpp.
3. Krauklis J., Ločmelis J. Komunikāciju leksikons. Rīga: Jumava, 2004, 208 lpp.
4. Praude V. Integrētā mārketinga komunikācija. Rīga: Burtene, 2015.

Дополнительная литература

1. Garleja R. Darbs, organizācija un psiholoģija. Rīga: RaKa, 2003, 200 lpp.
2. Knowles T. Hospitality management: an introduction. Harlow: Longman, 1998, 310 p.
3. Platace M. Viesu uzņemšanas dienesta darbības pamatprincipi. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2000, 175 lpp.
4. Vahtele Kr. Konflikti un to risināšana. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2009, 110 lpp.

Периодика и другие источники информации

-