Kursa kods Citi2030

Kredītpunkti 3

Komunikācija viesmīlībā

Kursa papildus materiāli Citi2030_Komunikācija_viesmīlībā.pdf

Zinātnes nozareCiti

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums20.02.2013

Atbildīgā struktūrvienībaUztura katedra

Kursa izstrādātājs

author doc.

Sandra Īriste

Dr. paed.

Priekšzināšanas

Citi1013, Tūrisma vadība

Citi2002, Viesnīcu dienesti

Citi2033, Etiķete viesmīlībā

PārZ2056, Apkalpošanas organizācija un vadība

Kursa anotācija

Studiju kurss iepazīstina ar viesmīlības nozīmi tūrisma attīstībā, kā valsts, tā starptautiskā līmenī. Attīsta komunikācijas prasmes pakalpojumu sniegšanas jomā, uzsver uzņēmēja kā līdera lomas priekšrocības. Sniedz priekšstatu par savstarpējās sadarbības veidošanu organizācijas vadības līmeņos un sadarbībā ar viesi, ņemot vērā kultūru specifiku.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• zināšanas un kritiska izpratne par teorētiskiem un empīriskiem jautājumiem viesmīlībā. Ir pamatzināšanas saskarsmes psiholoģijā, konfliktu risināšanā, starpkultūru komunikācijā; motivācijas jautājumos (kontroldarbi);
• prasmes – prot integrēt iegūtās zināšanas, pielietot profesionālo terminoloģiju. Prot interpretēt darba rezultātus un formulēt rezultātiem atbilstošus secinājumus (praktiskie darbi);
• kompetence – spēj patstāvīgi un kritiski formulēt, analizēt sistemātiski sarežģītas praktiskas problēmas, spēj organizēt savu darbu, uzņemties iniciatīvu un atbildību par savu lēmumu rezultātiem (patstāvīgais darbs).

Kursa saturs(kalendārs)

1. Ievadlekcija. Kas ir starpkultūru komunikācija?
2. Kultūra, to dažādība.
3. Gērta Hofstedes kultūras dimensiju modelis.
4. Vērtības, vērtību konflikts.
5. Stereotipi un aizspriedumi.
6. Komunikācija, tās būtība, veidi, funkcijas, modeļi.
7. Rakstiskā komunikācija.
8. Impulsa runa (Impromptu speech)
9. Informatīvā runa (Informative speech)
10. Argumentācijas runa (Persuasive speech).
11. Paraverbālā komunikācija.
12. Neverbālā komunikācija.
13. Lojalitāte.
14. Motivācija.
15. Informācijas uztveres sistēmas.
16. Konflikti, to risināšana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Sekmīgi uzrakstīti 2 kontroldarbi mācībspēka norādītajā laikā, dalība praktiskajos darbos (vismaz 80%), radošā uzdevuma izstrāde un prezentācija, argumentācijas runa 10 minūšu garumā (students izvēlas tēmu, izlozē prezentācijas laiku), impulsa runa 2 minūšu garumā (students izlozē tēmu).

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Students izvēlas vienu no daudzajām mācībspēka piedāvātajām argumentācijas runas tēmām, izlozē datumu, kurā šī runa ir jāprezentē.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Katrs kontroldarbs veido 25% no gala vērtējuma (kopā 50% no gala vērtējuma). Argumentācijas runa veido 50% no gala vērtējuma.
Argumentācijas runa tiek vērtēta pēc šādiem kritērijiem: saturs (40%), prezentācija un tās pasniegšanas stils (35%) iekļaušanās laikā (25%).
Ieskaites ar atzīmi gala vērtējumu aprēķina kā vidējo aritmētisko no diviem kontroldarbiem un argumentācijas runas.

Pamatliteratūra

1. Gamble T. Communication works. New York: McGraw-Hill, 2013, 512 p.
2. Herbst D. Komunikācija uzņēmumā. Rīga: Zvaigzne ABC, 2007, 119 lpp.
3. Krauklis J., Ločmelis J. Komunikāciju leksikons. Rīga: Jumava, 2004, 208 lpp.
4. Praude V. Integrētā mārketinga komunikācija. Rīga: Burtene, 2015.

Papildliteratūra

1. Garleja R. Darbs, organizācija un psiholoģija. Rīga: RaKa, 2003, 200 lpp.
2. Knowles T. Hospitality management: an introduction. Harlow: Longman, 1998, 310 p.
3. Platace M. Viesu uzņemšanas dienesta darbības pamatprincipi. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2000, 175 lpp.
4. Vahtele Kr. Konflikti un to risināšana. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2009, 110 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

-

Piezīmes

Ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbība, 5. semestris (PL), 9. semestris (NL) – LKI līmenis – 6.