Kursa kods Citi2030

Kredītpunkti 3

Komunikācija viesmīlībā

Zinātnes nozareKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
Citi48163220/02/2013Uztura katedra

Kursa izstrādātājs

author vieslekt.

Sandra Īriste

Pedagoģijas maģistrs

Piezīmes

Kurss iekļauts Ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbības studiju programmas obligātajā daļā pilna un nepilna laika studijās.

Kursa anotācija

Studiju kurss „Komunikācija viesmīlībā” iepazīstina ar viesmīlības nozīmi tūrisma attīstībā, kā valsts, tā starptautiskā līmenī. Attīsta komunikācijas prasmes pakalpojumu sniegšanas jomā, uzsver uzņēmēja kā līdera lomas priekšrocības. Sniedz priekšstatu par savstarpējās sadarbības veidošanu organizācijas vadības līmeņos un sadarbībā ar viesi, kā arī par viesmīlības specifikācijām konkrētā sfērā.

Rezultāti

• Zināšanas un kritiska izpratne par teorētiskiem un empīriskiem jautājumiem viesmīlībā. Ir pamatzināšanas saskarsmes psiholoģijā, konfliktu risināšanā, starpkultūru komunikācijā; motivācijas jautājumos;
• prasmes – prot integrēt iegūtās zināšanas, pielietot profesionālo terminoloģiju. Prot interpretēt darba rezultātus un formulēt rezultātiem atbilstošus secinājumus;
• kompetence – spēj patstāvīgi, un kritiski formulēt un analizēt sistemātiski sarežģītas praktiskas problēmas, spēj organizēt savu darbu, uzņemties iniciatīvu un atbildību par savu lēmumu rezultātiem.

Kursa plāns

1 Ievadlekcija.
2 Viesmīlība, tās vēsturiskā attīstība. Viesmīlības darbinieks.
3 Viesmīlības servisa mārketings.
4 Servisa kvalitāte.
5 Servisa kvalitāte. Kano modelis.
6 CRM sistēmas. Lojalitāte.
7 Temperamenti. Raksturs.
8 Transakciju analīze.
9 Biznesa komunikācija.
10 Starpkultūru komunikācija.
11 Starpkultūru komunikācija.
12 Diplomātiskais protokols un etiķete.
13 Motivācijas teorijas.
14 Konflikti, to risināšana.
15 Informācijas uztveres sistēmas.
16 Reklāma viesmīlībā.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Students saņem ieskaiti ar atzīmi, sekmīgi uzrakstot 3 kontroldarbus, izstrādājot un aizstāvot referātu, izpildot visus praktiskos darbus.

Mācību pamatliteratūra

1. Bowie D. Hospitality marketing: an introduction. Oxford: Elsevier Butterworth-Heinemann, 2004. 350 p.
2. Herbst D. Komunikācija uzņēmumā. Rīga : Zvaigzne ABC, 2007. 119 lpp.
3. Ķestere I. Lietišķā etiķete: Eiropas pieredze. Rīga: Zvaigzne ABC, 2007. 272 lpp.
4. Žvals R. Viesmīlības pamati. Rīga: Turība, 2006. 174 lpp.

Papildliteratūra

1. Garleja R. Darbs, organizācija un psiholoģija. Rīga: RaKa, 2003. 200 lpp.
2. Knowles T. Hospitality management: an introduction. Harlow: Longman, 1998. 310 p.
3. Platace M. Viesu uzņemšanas dienesta darbības pamatprincipi. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2000. 175 lpp.
4. Vahtele Kr. Konflikti un to risināšana. Rīga : Lietišķās informācijas dienests, 2009. 110 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Žurnāls "Psiholoģijas pasaule"
2. Žurnāls "Annas psiholoģija"
3. Journal of the International Academy of Hospitality Research (JIAHR)