Kursa kods Citi1012

Kredītpunkti 2

Ievads specialitātē

Zinātnes nozareCiti

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums20.03.2013

Atbildīgā struktūrvienībaZemes pārvaldības un ģeodēzijas katedra

Kursa izstrādātājs

author prof. (Emeritus)

Anda Jankava

Dr. oec.

Kursa anotācija

Studiju kurss sniedz priekšstatu par studijām kā apmācības procesu, Latvijas Lauksaimniecības universitātes mērķiem, uzdevumiem un struktūru, iepazīstina ar LLU normatīvajiem dokumentiem un studiju bāzi. Kursā tiek sniegta informācija par Lauku inženieru fakultāti, struktūru un tradīcijām, dots ieskats Jelgavas pilsētas, LLU un pils vēsturē. Studenti gūst pirmo priekšstatu par Zemes ierīcības specialitāti un tās aktuālajiem uzdevumiem, iepazīstas ar mācību plānu. Kursā studenti iepazīstas ar LLU Fundamentālās bibliotēkas datu bāzēm, bibliogrāfiskās informācijas ieguvi.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa studijām studentam būs:
• zināšanas par studijām augstskolā, zemes ierīcības specialitāti un tās uzdevumiem, absolventu darba iespējām;
• prasmes sagatavot un noformēt studiju darbus, atrast katalogos un strādāt ar informācijas avotiem;
• kompetence zemes ierīcības specialitātes pamatuzdevumos un to apguvē.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Zināšanu apgūšanas specifika augstskolā.
2 Studentu pašpārvaldes loma un uzdevumi.
3 LLU un pils vēsture. LLU struktūra un normatīvie dokumenti.
4 LLU un pils muzeja apmeklējums.
5 Lauku inženieru fakultātes vēsture, LIF struktūra un tradīcijas.
6 Lauku inženieru fakultātes prasības studiju darbu izstrādāšanā un noformēšanā.
7 Bibliogrāfijas pamati. LLU bibliotēkas struktūra, grāmatu fonds, bibliotēkas izmantošanas noteikumi.
8 Prakt. darbs bibliogrāfijā: iepazīšanās ar LLU FB katalogiem, informācijas sameklēšana. Starpieskaite bibliogrāfijā.
9 Zemes ierīcības specialitāte un tās aktualitātes.
10 Zemes ierīcības studiju programmas mērķis, uzdevumi un studiju plāns.
11 Zemes ierīcības specialitātes profesionālās organizācijas.
12 Valsts Zemes dienests (VZD) struktūra un uzdevumi.
13 Vizīte VZD Zemgales reģionālajā nodaļā.
14 Mērniecības firmu darba specifika
15 Ieskats Jelgavas pilsētas vēsturē, Jelgavas pilsētas muzejs - Akademia Petrina.
16 Ieskaites seminārs.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Lai saņemtu ieskaiti, obligāti jānokārto starpieskaite bibliogrāfijā, jābūt vismaz 75 % nodarbību apmeklējumam.

Pamatliteratūra

1. Latvijas Lauksaimniecības universitātes satversme. Jelgava: LLU, 2007.
2. Latvijas Lauksaimniecības universitātes studiju nolikums. Jelgava: LLU, 2010. Pieejams: http://www.llu.lv/getfile.php?id=42210
3. Zemes ierīcības specialitātei 60. Jelgava: LLU, 2007. 117 lpp.

Papildliteratūra

1. Studentu darbu noformēšana: metodiskie norādījumi. Jelgava: LLU, 2004.

Periodika un citi informācijas avoti

1. LLU izdevums "Plēsums"