Kursa kods Citi1011

Kredītpunkti 2

Ievads studijās

Zinātnes nozareCiti

Kopējais stundu skaits kursā80

Semināru un praktisko darbu stundu skaits32

Kursa apstiprinājuma datums01.11.2011

Atbildīgā struktūrvienībaValodu centrs

Kursa izstrādātājs

author doc.

Dace Kaufmane

Dr. oec.

Kursa anotācija

Students iegūst zināšanas par LLU un ESAF vēsturi, struktūru un pārvaldi. Iepazīst studiju programmas plānu un studiju kursu saturu, studēšanas metodes un prasmes studiju darbu un pētniecisko darbu izstrādē. Iepazīst studiju darbus, to izstrādes un noformēšanas prasības. Iegūst prasmes, izmantot bibliotēkas datu bāzes pētniecisko darbu izstrādē un studiju procesā. Iegūst zināšanas par LLU pieejamo studiju resursu izmantošanu, studiju un pieredzes apmaiņas iespējām ārzemēs.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas par augstākās izglītības sistēmu Latvijā, paplašinātas zināšanas par apgūstamo specialitāti, studiju programmas saturu, par studiju procesa organizāciju un studiju normatīvo bāzi LLU. Zināšanas par LLU un ESAF vēsturi, struktūru un pārvaldi. (Patstāvīgais darbs, referāts, eseja, diskusijas.) Prasme pielietot kursā iegūtās zināšanas veiksmīga studiju procesa nodrošināšanai. (Patstāvīgais darbs, referāts, eseja, diskusijas.) Kompetence studiju procesa pamatprincipu novērtēšanā studiju uzsākšanā izvēlētajā studiju programmā. (Patstāvīgais darbs, referāts, eseja, diskusijas.)

Kursa saturs(kalendārs)

Lekciju tēmas
1. Ievads. Augstākās izglītības sistēma Latvijā.
2. Studiju veidi. Auditorijas nodarbības.
3. Studentu tiesības un pienākumi.
4. Studentu sadzīve.
5. Latvijas Lauksaimniecības universitātes struktūra.
6. Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes struktūra.
7. Akadēmiskais personāls
8. Bibliogrāfijas pamati.(2h)
9. Informācijas meklēšanas datu bāzēs. (2h)
10. Moodle vide.
11. Prasības studiju darbu izstrādāšanai un noformēšanai.(2h)
12. Instruktāža darba aizsardzībā.
Semināru tēmas:
1. LLU un pils vēsture LLU un pils muzeji.
2. ESAF vēsture. Ekonomiskās informācijas kabinets Studentu pašpārvalde
3. LLU studentu kluba apmeklējums.
4. LLU Fundamentālā bibliotēka
5. Informācijas meklēšana BIS ALEPH Elektroniskajā katalogā un LLU Fundamentālās bibliotēkas veidotajās datu bāzēs(2h)
6. E-žurnālu un e-grāmatu datu bāzes (2h)
7. Reģistrēta lietotāja iespējas BIS ALEPH. Informācijas meklēšana un rezultātu saglabāšanas, bibliogrāfijas un personisko kontu veidošana
8. Moodle vides pamatu iepazīšana un tās izmantošanas kārtība LLU (2 nodarbības)
9. Studiju darbi, to izpildes un noformēšanas nosacījumi (2 nodarbības)
10. Ārējo sakaru struktūrvienībās nepieciešamās prasmes. Tikšanās ar profesijas pārstāvjiem
11. Instruktāža darba aizsardzībā

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite.
Patstāvīgie darbi tiem paredzētajā laikā – 16 punkti
Aktivitāte diskusijās visa semestra laikā – 4 punkti.
Akumulējošs studiju rezultātu vērtējums - 2 punkti atbilst vienai ballei 10 ballu studiju rezultātu novērtēšanas skalā

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Studiju laikā students izstrādā un iesniedz norādītajā laikā drukātā veidā.3 darbus:
1. patstāvīgais darbs bibliogrāfijā,
2. referāta noformēšana atbilstoši studiju darbu izstrādes un noformēšanas prasībām,
3. eseja par studiju programmas izvēli un iekļaušanos LLU studiju vidē

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Patstāvīgo darbu novērtē pēc uzdevuma izpildes kvalitātes atbilstības prasībām.
Diskusijas vērtē pēc iesaistes un spējām argumentēti izskaidrot un diskutēt par jautājumiem, kas saistīti ar studiju tēmām.

Pamatliteratūra

1. LLU Satversme [tiešsaiste]. Pieejams: http://www.llu.lv/llu-pamatdokumenti 2. LLU Studiju nolikums [tiešsaiste]. Pieejams: http://www.llu.lv/studiju-dokumenti 3. LLU iekšējās kārtības noteikumi studējošajiem [tiešsaiste]. Pieejams: http://www.llu.lv/studiju-dokumenti 4. LLU Prakšu nolikums [tiešsaiste]. Pieejams: http://www.llu.lv/studiju-prakses

Papildliteratūra

1. Lancmanis I. Jelgavas pils. Rīga: Zinātne, 2006. 238 lpp. 2. Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Izglītība, zinātne, kultūra. Jelgava. LLU, 2009. 88 lpp. 3. LLU e-studijas [tiešsaiste]. Pieejams: http://estudijas.llu.lv/

Periodika un citi informācijas avoti

1. Latvijas Lauksaimniecības universitātes mājas lapa. Pieejams: http://www.llu.lv/ 2. LLU Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes mājas lapa. Pieejams: http://www.esaf.llu.lv/ 3. Izglītības un zinātnes ministrijas mājas lapa. Pieejams: http://www.izm.gov.lv/ 4. Augstākās izglītības padomes mājas lapa. Pieejams: http://www.aip.lv/

Piezīmes

Vispārizglītojošais studiju kurss (B1 daļa)profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmā „Iestāžu un uzņēmumu ārējie sakari” 1.semestrī