Code du cours BūvZP053

Crédits 6

La quantité totale d'heures en classe240

La quantitē d'heures de travail autonome d'un ētudiant240

Date de l'approbation du cours16.01.2019

Auteur du cours

author

Raitis Brencis

Connaissances de base

Arhi1012,

Arhi1013,

BūvZ2037,

BūvZP036,

Manuels

1. Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 202-18 "Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana" [tiešsaiste]: MK noteikumi Nr. 545. Pieņemti: 28.08.2018., stājas spēkā: 31.08.2018. [skatīts 05.04.2019.] Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/301303-noteikumi-par-latvijas-buvnormativu-lbn-202-18-buvniecibas-ieceres-dokumentacijas-noformesana;
2. Latvijas valsts standarts. EN ISO 3766; 4157; 4172; 6284; 7437; 8560; 9431 Būvniecības rasējumi;
3. Соколова Т. Ю. AutoCAD 2008. Легкий старт. Питер, 2008.
4. Zayat K.A. Structural wood detailing in CAD format. New York: Van Nostrand Reinhold, cop. 1993. 238 p.

Ouvrages supplémentaires

1. Cajs T. u.c. Būvkonstrukcijas. 2 sējumos. Rīga: Zvaigzne, 1988. 436 lpp. un 470 lpp
2. Ambrose J. Building construction and design. New York: Van Nostrand Reinhold, 1992. 403 p.
3. Dukulis I. (2018) Pamati darbā ar AutoCAD [tiešsaiste]: 2018: mācību e-grāmata. Jelgava. 178 lpp. [skatīts 05.04.2019.] Pieejams: http://llufb.llu.lv/LLUgramatas/TF/AutoCAD_2018-Dukulis.pdf

Périodiques et d`autres ressources d`information

1. Latvijas Būvniecība: ceļvedis būvniecības nozares virzītājiem. Rīga: Lilita. ISSN 1691-4058;
2. Latvijas Architektūra: arhitektūras, dizaina un vides apskats. Rīga: Lilita. ISSN 1407-4923;
3. Žurnāls "Praktiskā Būvniecība" ISSN 407-8929