Kursa kods BūvZP050

Kredītpunkti 3

Topogrāfiskā uzmērīšana

Zinātnes nozareBūvzinātne(nav zn)

Zinātnes apakšnozare#Ģeodēzija

Kopējais stundu skaits kursā120

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits120

Kursa apstiprinājuma datums14.02.2017

Atbildīgā struktūrvienībaZemes pārvaldības un ģeodēzijas katedra

Kursa izstrādātājs

author vieslekt.

Jānis Domburs

Mg. sc. ing.

Priekšzināšanas

BūvZ1041, Ģeodēzija

BūvZ2051, Ģeodēziskie tīkli

Kursa anotācija

Mācību praksē studentam iepazīstas ar topogrāfiskās uzmērīšanas veidu, kā vienu no galvenajiem ģeodezijas priekšmetiem. Students nostiprina un padziļina teorētiskās zināšanas, kā arī gūst praktiskās iemaņas topogrāfiskajā uzmērīšanā un citos ģeodēziskos darba veidos. Students praksē iepazīstas ar darba vidi, kāda var nākties darboties.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• zināšanas par ģeodēzisko instrumentu pārbaudi un regulēšanu, ģeodēzisko mērījumu veidiem un to izpildi, horizontālās uzmērīšanas metodēm, grafisko materiālu sastādīšanu, projektēšanu tajos un ģeodēzisko mērījumu matemātisko apstrādi;
• prasmes iegūtās teorētiskās zināšanas lietot praktiski (ierīkot un uzmērīt horizontālās un vertikālās uzmērīšanas atbalsttīklu, veikt situācijas uzmērīšanu pēc dažādām metodēm, novērtēt iegūto mērījumu precizitāti, apstrādāt mērījumu rezultātus un sastādīt situācijas plānus ), strādāt rūpīgi un precīzi, strādāt kā patstāvīgi, tā arī komandā, noformēt mērījumu žurnālus, plānus un citus dokumentus atbilstoši prasībām;
• kompetence patstāvīgi iegūt, atlasīt un analizēt informāciju, kas nepieciešama praksē paredzēto darbu veikšanai, un to izmantot, pieņemt lēmumus atbilstoši savai kompetencei un risināt radušās problēmas saistībā ar izpildāmo darbu, izprast profesionālo ētiku.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Topogrāfiskā uzmērīšana;
2. Mērniecības datu apstrāde ar dažādām datu apstrādes programmām
3. Ar ģeodēziskiem mērījumiem saistītās dokumentācijas sagatavošana, noformēšana un saskaņošana attiecīgajās iestādēs

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jābūt iesniegtam un aizstāvētam prakses pārskatam.

Pamatliteratūra

1. Ģeodēzija. B.Helfriča, I.Bīmane, M.Kronbergs, U.Zuments. Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra. Rīga., 2007. 262 lpp.
2. Helfriča B. Mērniecība. I daļa. Mācību līdzeklis. Jelgava, 2007.
3. Helfriča B. Mērniecība. II daļa. Mācību līdzeklis. Jelgava, 2007.
4. Helfriča B. Mērniecība. III daļa. Mācību līdzeklis. Jelgava, 2007.

Papildliteratūra

1. Horizontālā uzmērīšana.- Metodiskie norādījumi, Jelgava, 1988.
2. Štrauhmanis J. Kartogrāfija. Rīga: RTU izdevniecība, 2004. 109 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. www.mērnieks.lv

Piezīmes

Mācību prakse ir obligāta VBF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmā "Zemes ierīcība un mērniecība".