Kursa kods BūvZP049

Kredītpunkti 3

Inženierģeodēzija

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais stundu skaits kursāKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
Būvzinātne(nav zn)#Ģeodēzija14/02/2017Zemes pārvaldības un ģeodēzijas katedra

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Armands Celms

Inženierzinātņu doktors būvzinātnē

Papildliteratūra

1. Par autoceļiem: LR likums [tiešsaiste]. Pieņemts 11.03.1992.; stājas spēkā 02.04.1992. ar grozījumiem. [Skatīts 09.03.2017.]. Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=65363

Periodika un citi informācijas avoti

1. Mērnieks.lv

Piezīmes

Studiju kurss ir obligāts VBF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmā "Zemes ierīcība un mērniecība"

Kursa anotācija

Mācību prakses laikā studenti nostiprina teorētiskās zināšanas un apgūst praktiskās iemaņas tajos darbos, kas saistīti ar inženierģeodēziju. Studenti iemācās izpildīt precīzus mērījumus inženierbūvju izpētes, projektēšanas, būvniecības un ekspluatācijas procesā, lietojot kā parastos, tā arī speciālos ģeodēziskos instrumentus un mērīšanas metodes. Studenti nostiprina zināšanas tahimetriju ar teodolītu un ar elektronisko tahimetru. Studenti prot apstrādāt mērījumu rezultātus, novērtēt to precizitāti un izgatavot plānus un citus grafiskos materiālus.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• zināšanas par ģeodēziskām metodēm, lietojamiem instrumentiem un ierīcēm dažādu inženierbūvju būvniecībā un tehnoloģisko iekārtu montāžā;
• prasmes izpildīt augstas precizitātes un precīzus mērījumus, matemātiski apstrādāt to rezultātus;
• kompetence pareizi izvēlēties instrumentus un mērīšanas metodes būvniecības procesa ģeodēziskai uzraudzībai.

Kursa plāns

1 Inženierģeodēziskie darbi
2 Mērniecības datu apstrāde ar dažādām datu apstrādes programmām
3 Ar ģeodēziskiem mērījumiem saistītās dokumentācijas sagatavošana, noformēšana un saskaņošana attiecīgajās iestādēs

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jābūt iesniegtam un aizstāvētam prakses pārskatam.

Pamatliteratūra

1. Ģeodēzija. B.Helfriča, I.Bīmane, M.Kronbergs, U.Zuments. Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra. Rīga., 2007. 262 lpp.
2. Andersons G., Siņajeva R. Autoceļu projektēšana. Jelgava: LLU, 2000. 31lpp.
3. Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 005-15 "Inženierizpētes noteikumi būvniecībā" [tiešsaiste]: MK noteikumi Nr. 334. Pieņemts 30.06.2015., stājas spēkā 01.07.2015. [Skatīts 09.03.2017.]. Pieejams:https://likumi.lv/ta/id/275007-noteikumi-par-latvijas-buvnormativu-lbn-005-15-inzenierizpetes-noteikumi-buvnieciba