Kurs-Code BūvZP048

Kreditpunkte 8

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)320

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)320

Bestätigt am (Datum)13.12.2016

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Sandra Gusta

Vorkenntnisse

BūvZ2047,

BūvZ3111,

BūvZ3112,

BūvZ4098,

BūvZP047,

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Gusta S. Metodiskie norādījumi Ražošanas-pirmsdiploma prakses atskaites/pārskata izstrādāšanas un aizstāvēšanas metodiskie norādījumi. Jelgava: LLU, 2008. 41 lpp. 2. Būvniecības vadības rokasgrāmata. Rīga: Dienas bizness, 2006. 3. Fjodorova S. Darba kvalitāte būvniecībā un būvobjektu pieņemšana ekspluatācijā. Rīga: RTU, 2008.

Weiterfuhrende Literatur

1.Būvniecības likums: LR likums [tiešsaiste]. Stājas spēkā 01.10.2014, ar grozījumiem. [Skatīts 17.01.2016.]. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=258572 2.Vispārīgie būvnoteikumi: MK noteikumi Nr.500 [tiešsaiste]. Stājas spēkā 01.10.2014. ar grozījumiem. [Skatīts .17.01.2016.]. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=269069 3.Ēku būvnoteikumi: MK noteikumi Nr.529 [tiešsaiste]. Stājas spēkā 01.10.2014. ar grozījumiem. [Skatīts .17.01.2016.]. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=269164

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. Latvijas Būvniecība: ceļvedis būvniecības nozares virzītājiem. Rīga: Lilita. ISSN 1691-4058. 2. Praktiskā Būvniecība. Rīga: ISAVE. ISSN 1407-8929. 3. Būvinženieris. Rīga: Latvijas Būvinženieru savienība, ISSN 9771-0008. 3. Latvijas Architektūra: ceļvedis arhitektūras jomas speciālistiem: Rīga: Lilita. ISSN 1407-4923