Kursa kods BūvZP046

Kredītpunkti 5

Būvniecība V

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais stundu skaits kursāKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
Būvniecības un transporta inženierzinātnesBūvmateriāli un būvtehnoloģija01/03/2016Arhitektūras un būvniecības katedra

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Sandra Gusta

Ekonomikas doktors

Papildliteratūra

1. Būvniecības likums: LR likums [tiešsaiste]. Stājas spēkā 01.10.2014, ar grozījumiem. [Skatīts 17.01.2016.]. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=258572
2. Vispārīgie būvnoteikumi: MK noteikumi Nr.500 [tiešsaiste]. Stājas spēkā 01.10.2014. ar grozījumiem. [Skatīts .17.01.2016.]. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=269069
3. Ēku būvnoteikumi: MK noteikumi Nr.529 [tiešsaiste]. Stājas spēkā 01.10.2014. ar grozījumiem. [Skatīts .17.01.2016.]. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=269164

Periodika un citi informācijas avoti

1. Latvijas Būvniecība: ceļvedis būvniecības nozares virzītājiem. Rīga: Lilita. ISSN 1691-4058.
2. Praktiskā Būvniecība. Rīga: ISAVE. ISSN 1407-8929.
3. Būvinženieris. Rīga: Latvijas Būvinženieru savienība, ISSN 9771-0008.
4. Latvijas arhitektura: ceļvedis arhitektūras jomas speciālistiem:Rīga: Lilita.

Piezīmes

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma Būvniecība, obligātā daļa.

Kursa anotācija

Studenti iepazīstas ar prakses objektu arhitektonisko plānojumu un konstruktīvo risinājumu, būvdarbu organizācijas projektu un tā realizāciju būvobjektā, būvdarbu jaunāko tehniku un tehnoloģiju pielietošanu, racionalizācijas priekšlikumiem un novitātēm, projektu - tāmju dokumentācijas tehniski ekonomiskajiem rādītājiem, apgūst praktiskās iemaņas būvdarbu vadīšanā un organizēšanā

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa studijām studentam būs:
• nostiprinātas, paplašinātas un sistematizētas teorētiskās un praktiskās zināšanas un kritiska izpratne par būvniecības darbu procesiem, tehnoloģiju, būvniecības darbu plānošanu, organizēšanu un vadīšanu būvobjektā,
• iegūtas nepieciešamās prasmes būvdarbu vadīšanā un organizēšanā būvobjektā, apgūtas iemaņas būvdarbu organizēšanā būvobjektos,
• kompetence sadarbībā ar diplomprojekta vadītāju sagatavoties diplomprojekta izstrādei, savākt diplomprojekta izstrādei nepieciešamos materiālus, atbilstoši individuālajam uzdevumam, kā arī izstrādāt būvorganizācijas vadītāja izsniegto individuālo uzdevumu.

Kursa plāns

1 Iepazīšanās ar prakses vietu un vadību, darba aizsardzības likumdošanas un iekšējās kārtības noteikumiem.
2 Iepazīšanās ar prakses objektu arhitektonisko plānojumu un konstruktīvo risinājumu.
3 Iepazīšanās ar būvdarbu organizācijas projektu un tā realizāciju būvobjektā.
4 Iepazīšanās ar būvdarbu jaunāko tehniku un tehnoloģiju. Diplomprojekta tēmas izvēle un saskaņošana ar dipl.proj.vad..
5 Iepazīšanās ar racionalizācijas priekšlikumiem un novitātēm. Individuālā uzdevuma saņemšana no dipl.proj.vadītāja..
6 Projektu - tāmju dokumentācijas tehniski ekonomisko rādītāju izpēte.Individuālā uzdevuma saņemšana no vadītāj būvorg
7 Praktisko iemaņu apgūšana būvdarbu vadīšanā un organizēšanā.Būvdarbu dokumentācijas aizpildīšana.
8 Diplomprojekta izpildei nepieciešamo materiālu savākšana un apkopošana.
9 Individuālo uzdevumu veikšana un noformēšana.
10 Iepazīšanās ar būvmateriālu glabāšanu objektā, to uzskaiti, kvalitāti, zudumiem, atbilstības sertifikātiem.
11 Darba aizsardzības, ugunsdzēsības noteikumu un normu ievērošana, kā arī veicamie pasākumi būvobjektā .
12 Būvniecības brigāžu organizācija un darbu sadale starp brigādes locekļiem.
13 Mehānismu noslogojuma līmenis objektā, galveno mehānismu veidi, to noslogojuma grafiks
14 Pasākumi būvmontāžas darbu uzlabošanai objektā.
15 Būvkonstrukciju un būvizstrādājumu kvalitātes kontrole. Segto darbu aktu aizpildīšana.
16 Prakses pārskata (atskaites) materiālu apkopošana, pārskata sastādīšana un aizstāvēšana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jābūt iesniegtam un aizstāvētam prakses pārskatam (atskaitei), sastādītai prezentācijai, aizpildītai prakses dienasgrāmatai, izpildītiem prakses vadītāja no būvorganizācijas un diplomprojekta vadītāja dotajiem individuālajiem uzdevumiem, kas saistīti ar diplomprojekta tēmu, pozitīvai atsauksmei no prakses vadītāja darba vietā. Ieskaite ar atzimi.

Pamatliteratūra

1. Gusta S. Metodiskie norādījumi Ražošanas - pirmsdiploma prakses atskaites/pārskata izstrādāšanas un aizstāvēšanas metodiskie norādījumi. Jelgava: LLU, 2008. 41 lpp.
2. Būvniecības vadības rokasgrāmata. Rīga:Dienas bizness, 2006.
3. Дикман. Л.Г. Организация строительного производства. Учебник для строительных вузов. Москва.: Издательство Ассоциации строительных вузов, 2006. 608 с.
4. Fjodorova S.Darba kvalitāte būvniecībā un būvobjektu pieņemšana ekspluatācijā. Rīga: RTU, 2008.