Kursa kods BūvZP042

Kredītpunkti 20

Būvniecības vadīšana

Zinātnes nozareBūvniecības un transporta inženierzinātnes

Zinātnes apakšnozareBūvmateriāli un būvtehnoloģija

Kopējais stundu skaits kursā800

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits8

Laboratorijas darbu stundu skaits8

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits768

Kursa apstiprinājuma datums18.06.2014

Atbildīgā struktūrvienībaArhitektūras un būvniecības katedra

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Sandra Gusta

Dr. oec.

Kursa anotācija

Studenti iepazīstas ar prakses objektu arhitektonisko plānojumu un konstruktīvo risinājumu, būvdarbu organizācijas projektu un tā realizāciju būvobjektā, būvdarbu jaunāko tehniku un tehnoloģiju pielietošanu, racionalizācijas priekšlikumiem un novitātēm, projektu - tāmju dokumentācijas tehniski ekonomiskajiem rādītājiem, apgūst praktiskās iemaņas būvdarbu vadīšanā un organizēšanā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa studijām studentam būs
• Zināšanas - par būvniecības darbu procesiem, tehnoloģiju, procesiem, būvniecības darbu plānošanu, organizēšanu un vadīšanu būvobjektā,
• Prasmes – prot pielietot iegūtas zināšanas būvdarbu tehnoloģija, būvdarbu organizēšanā un vadīšanā, būvniecības dokumentu sakārtošanā
• Kompetence - sadarbībā ar kvalifikācijas darba vadītāju sagatavoties kvalifikācijas darba izstrādei, savākt kvalifikācijas darba izstrādei nepieciešamos materiālus.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Iepazīšanās ar prakses vietu un vadību, darba likumdošanas, aizsardzības un iekšējās kārtības noteikumiem.
2 Iepazīšanās ar prakses objektu arhitektonisko plānojumu un konstruktīvo risinājumu.
3 Iepazīšanās ar būvdarbu organizācijas projektu un tā realizāciju būvobjektā..
4 Iepazīšanās ar būvdarbu jaunāko tehniku un tehnoloģiju. Kvalifikācijas darba tēmas izvēle un saskaņošana..
5 Iepazīšanās ar racionalizācijas priekšlikumiem un novitātēm. Individuālā uzdevuma saņemšana.
6 Projektu - tāmju dokumentācijas tehniski ekonomisko rādītāju izpēte.
7 Praktisko iemaņu apgūšana būvdarbu vadīšanā un organizēšanā.
8 Kvalifikācijas darba izpildei nepieciešamo materiālu savākšana un apkopošana.
9 Individuālo uzdevumu veikšana un noformēšana.
10 Iepazīšanās ar būvmateriālu glabāšanu objektā, to uzskaiti, kvalitāti, zudumiem, atbilstības sertifikātiem.
11 Darba aizsardzības, ugunsdzēsības noteikumu un normu ievērošana, kā arī veicamie pasākumi būvobjektā .
12 Būvniecības brigāžu organizācija un darbu sadale starp brigādes locekļiem.
13 Mehānismu noslogojuma līmenis objektā, galveno mehānismu veidi, to noslogojuma grafiks
14 Pasākumi būvmontāžas darbu uzlabošanai objektā.
15 Būvkonstrukciju un būvizstrādājumu kvalitātes kontrole
16 Prakses pārskata (atskaites) materiāllu apkopošana, pārskata sastādīšana un aizstāvēšana..

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jābūt iesniegtam un aizstāvētam prakses pārskatam (atskaitei), sastādītai prezentācijai, aizpildītai prakses dienasgrāmatai, izpildītiem prakses vadītāja no būvorganizācijas un diiplomprojekta vadītāja dotajiem individuālajiem uzdevumiem, kas saistīti ar diplomprojekta tēmu, pozitīvai atsauksmei no prakses vadītāja darba vietā. Ieskaite.

Pamatliteratūra

1. Gusta S. Ražošanas - pirmsdiploma prakses atskaites/pārskata izstrādāšanas un aizstāvēšanas metodiskie norādījumi. Jelgava: LLU, 2007. 41 lpp.
2. Būvniecības vadības rokasgrāmata. Rīga: "Dienas bizness", 2006.
3. Būvizstrādājumu direktīva 89/106/EEK [tiešsaiste]. [Skatīts 03.06.2012.]. Pieejams: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31989L0106:lv:HTML
4. Būvniecības Nacionālā programma 2002.gada 25.jūnijs [tiešsaiste] [Skatīts 03.03.2012.]. Pieejams: http://polsis.mk.gov.lv/LoadAtt/file37267.doc

Papildliteratūra

1. Būvniecības likums: LR likums [tiešsaiste]. Stājas spēkā 13.09.1995. ar grozījumiem. [Skatīts 03.03.2012.]. Pieejams: http://www.likumi.lv/doc.php?id=36531
2. Vispārīgie būvnoteikumi: MK noteikumi Nr.112 [tiešsaiste].Spēkā ar 01.07.1997. ar grozījumiem. [Skatīts 03.03.2012.]. Pieejams: www.likumi.lv/tv_faili.php?doc_id=42807&get_file_id=11330

Periodika un citi informācijas avoti

1. Praktiskā būvniecība. Rīga: ISAVE, 2002-2008. ISSN 1407-8929
2. Būvinženieris. Rīga: Latvijas Būvinženieru savienība, ISSN 9771-0008
3. Latvijas būvniecība. ceļvedis būvniecības nozares virzītājiem. Rīga: Lilita. ISSN 1691-4058

Piezīmes

Obligātais kurss (prakse) VBF pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma "Būvniecība" (pilna un nepilna laika studijas).