Code du cours BūvZP040

Crédits 5

La quantité totale d'heures en classe200

La quantitē d'heures de travail autonome d'un ētudiant200

Date de l'approbation du cours18.12.2013

Auteur du cours

author

Raitis Brencis

Manuels

1. Bērziņš E., Kārkliņš P., Lejnieks J. Būvdarbu tehnoloģija un organizēšana. Rīga: Zvaigzne, 1993. 445 lpp.
2. Būvniecības vadības rokasgrāmata. Rīga: Dienas bizness, 2006.
3. Vispārīgie būvnoteikumi. Apstiprināti MK 01.04.1997. Nr. 112. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=42807

Ouvrages supplémentaires

1. Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 310-05 “Darbu veikšanas projekts”, MK noteikumi Nr.395, 2005.gada 7.jūnijā. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=110216
2. LBN 304-03. Būvdarbu autoruzraudzības noteikumi. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=76655
3. LBN 303-97. Būvuzraudzības noteikumi. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=43362

Périodiques et d`autres ressources d`information

1. Latvijas Būvniecība. Ceļvedis būvniecības nozares virzītājiem. Rīga: Lilita. ISSN 1691-4058