Kurs-Code BūvZP040

Kreditpunkte 5

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)200

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)200

Bestätigt am (Datum)18.12.2013

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Raitis Brencis

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Bērziņš E., Kārkliņš P., Lejnieks J. Būvdarbu tehnoloģija un organizēšana. Rīga: Zvaigzne, 1993. 445 lpp.
2. Būvniecības vadības rokasgrāmata. Rīga: Dienas bizness, 2006.
3. Vispārīgie būvnoteikumi. Apstiprināti MK 01.04.1997. Nr. 112. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=42807

Weiterfuhrende Literatur

1. Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 310-05 “Darbu veikšanas projekts”, MK noteikumi Nr.395, 2005.gada 7.jūnijā. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=110216
2. LBN 304-03. Būvdarbu autoruzraudzības noteikumi. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=76655
3. LBN 303-97. Būvuzraudzības noteikumi. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=43362

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. Latvijas Būvniecība. Ceļvedis būvniecības nozares virzītājiem. Rīga: Lilita. ISSN 1691-4058