Код курса BūvZP040

Кредитные пункты 5

Общее количество часов200

Количество часов самостоятельной работы студента200

Дата утвеждения курса18.12.2013

Разработчик курса

author

Raitis Brencis

Учебная литературa

1. Bērziņš E., Kārkliņš P., Lejnieks J. Būvdarbu tehnoloģija un organizēšana. Rīga: Zvaigzne, 1993. 445 lpp.
2. Būvniecības vadības rokasgrāmata. Rīga: Dienas bizness, 2006.
3. Vispārīgie būvnoteikumi. Apstiprināti MK 01.04.1997. Nr. 112. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=42807

Дополнительная литература

1. Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 310-05 “Darbu veikšanas projekts”, MK noteikumi Nr.395, 2005.gada 7.jūnijā. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=110216
2. LBN 304-03. Būvdarbu autoruzraudzības noteikumi. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=76655
3. LBN 303-97. Būvuzraudzības noteikumi. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=43362

Периодика и другие источники информации

1. Latvijas Būvniecība. Ceļvedis būvniecības nozares virzītājiem. Rīga: Lilita. ISSN 1691-4058