Kursa kods BūvZP040

Kredītpunkti 5

Būvniecība III

Zinātnes nozareBūvniecības un transporta inženierzinātnes

Zinātnes apakšnozareBūvmateriāli un būvtehnoloģija

Kopējais stundu skaits kursā200

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits200

Kursa apstiprinājuma datums18.12.2013

Atbildīgā struktūrvienībaArhitektūras un būvniecības katedra

Kursa izstrādātājs

author prof.

Raitis Brencis

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Teorētisko zināšanu nostiprināšana, iepazīšanās ar būvlaukumā notiekošiem būvdarbu procesiem, to sastāvu, brigāžu komplektēšanu, kvalitātes prasībām to izpildei. Būvdarbu vadītājam vai meistaram paredzēto funkciju izpildi. Zināšanas par projekta tehnoloģisko dokumentāciju un tās apriti būvlaukumā. Būvdarbos izmantojamo jaunāko tehniku un tehnoloģiskajiem procesiem, veicot to analīzi un uzrakstot prakses pārskatu. Praktisko iemaņu apguve celtniecības vadīšanā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas par būvniecības tehnoloģiskajiem procesiem, cilvēkresursu kustību un nepieciešamo dokumentāciju būvobjektā. Prasmes par būvdarbu organizēšanu, vadīšanu, dokumentu vešanu, kvalitātes kontroli un būvmateriālu apriti. Kompetence būvdarbu vadīšanā, brigāžu komplektēšanā, būvobjekta dokumentācijas apritē un būvniecības tehnoloģiskajos procesos.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Iepazīšanās ar celtniecības firmu un tās darbību un celtniecības objektu. Būvdarbu vadītāja funkciju apguve.
2 Individuālā uzdevuma izpilde. Iepazīšanās ar tehnoloģisko dokumentāciju būvlaukumā
3 Ražošanas ekskursijas. Darba organizēšana būvlaukumā.
4 Individuālā uzdevuma izpilde. Darba organizēšana būvlaukumā.
5 Individuālā uzdevuma izpilde. Darba organizēšana būvlaukumā. Materiālu apkopošana prakses pārskata

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jābūt iesniegtam un aizstāvētam ražošanas tehnoloģiskās prakses pārskatam.

Pamatliteratūra

1. Bērziņš E., Kārkliņš P., Lejnieks J. Būvdarbu tehnoloģija un organizēšana. Rīga: Zvaigzne, 1993. 445 lpp.
2. Būvniecības vadības rokasgrāmata. Rīga: Dienas bizness, 2006.
3. Vispārīgie būvnoteikumi. Apstiprināti MK 01.04.1997. Nr. 112. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=42807

Papildliteratūra

1. Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 310-05 “Darbu veikšanas projekts”, MK noteikumi Nr.395, 2005.gada 7.jūnijā. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=110216
2. LBN 304-03. Būvdarbu autoruzraudzības noteikumi. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=76655
3. LBN 303-97. Būvuzraudzības noteikumi. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=43362

Periodika un citi informācijas avoti

1. Latvijas Būvniecība. Ceļvedis būvniecības nozares virzītājiem. Rīga: Lilita. ISSN 1691-4058

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts VBF otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas "Būvniecība" nepilna laika studijām.