Kursa kods BūvZP039

Kredītpunkti 5

Būvniecība II

Zinātnes nozareBūvzinātne(nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā200

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits200

Kursa apstiprinājuma datums08.01.2013

Atbildīgā struktūrvienībaArhitektūras un būvniecības katedra

Kursa izstrādātājs

author prof.

Raitis Brencis

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Rasēšanas un projektu izstrādes studiju kursos apgūto zināšanu pielietošana un nostiprināšana praksē; Arhitektūras objektu un projektu apskate un piedalīšanās to izstrādē; Informācijas iegūšana par dažādu ēku tipiem to pielietojumu un raksturīgo plānojumu dažādiem ēku tipiem. Šo ēku tipu raksturīgo elementu apzināšana. Arhitektūras projekta dokumentācijas savākšana komplektācija un iesiešana.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Mācību prakses laikā, projektēšanas birojos vai arhitektūras objektos, studenti iegūs un nostiprinās:
• zināšanas būvprojektēšanas pamatos, par būvmateriāliem, ēku, būvju un to mezglu konstrukcijās, rasēšanā;
• prasmes izstrādāt būvniecības rasējumus, pielietot būvniecības terminoloģiju, izstrādāt atbilstošu projekta dokumentāciju skiču vai tehniskā projekta sastāvā, zināt būvmateriālu īpašības, pārzināt būvju konstruktīvos risinājumus;
• kompetence izstrādāt ēku projektu arhitektūru, spēja pārzināt materiāli tehnisko resursu piedāvājumus, komunicēt un koordinēt aktivitātes starp uzņēmuma struktūrvienībām, veikt aktivitātes vertikālajā darba plūsmā.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Iepazīšanās ar prakses vietu, iepazīšanās ar projektētajiem objektiem.
2 Prakses materiālu vākšana, prakses vadītāja uzņēmumā norādījumu pildīšana, projektu tehniskā rasēšana.
3 Ražošanas ekskursijas. Prakses materiālu vākšana, prakses vad. uzņēmumā norādījumu pildīšana projektu tehniskā rasēšana.
4 Prakses materiālu vākšana, prakses vadītāja uzņēmumā norādījumu pildīšana, projektu tehniskā rasēšana; fotofiksāžas
5 Prakses atskaites sagatavošana. Prakses atskaites aizstāvēšana

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jābūt iesniegtam un aizstāvētam prakses pārskatam.

Pamatliteratūra

1. Latvijas valsts standarts. EN ISO 3766; 4157; 4172; 6284; 7437; 8560; 9431 Būvniecības rasējumi.
2. MKN Nr.370 no 2001. 14. augusta Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 202-01 "Būvprojekta saturs un noformēšana". Rīga: Kamene, 2003. 63 lpp.
3. Соколова Т. Ю. AutoCAD 2008. Легкий старт. Питер, 2008.
4. Zayat K.A. Structural wood detailing in CAD format. New York: Van Nostrand Reinhold, cop. 1993. 238 p.

Papildliteratūra

1. Ambrose J. Building construction and design. New York: Van Nostrand Reinhold, cop. 1992. 403 p.
2. Grants V., Skadiņš U., Petzāls D. Datormācība. Metodiskie materiāli. ESF Projekta ietvaros izstrādātie materiāli. 2006. 23 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Latvijas Būvniecība: ceļvedis būvniecības nozares virzītājiem. Rīga: Lilita. ISSN 1691-4058
2. Latvijas Architektūra: arhitektūras, dizaina un vides apskats. Rīga: Lilita. ISSN 1407-4923
3. Žurnāls "Praktiskā būvniecība" ISSN 407-8929

Piezīmes

Prakse iekļauta VBF, otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas "Būvniecība" nepilna laika studijās.