Kursa kods BūvZP036

Kredītpunkti 5

Būvniecība I

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais stundu skaits kursāKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
Būvniecības un transporta inženierzinātnesBūvmateriāli un būvtehnoloģija09/06/2011Arhitektūras un būvniecības katedra

Kursa izstrādātājs

author prof.

Raitis Brencis

Inženierzinātņu doktors būvzinātnē

Periodika un citi informācijas avoti

1. Latvijas būvniecība. ISSN 1691-4058

Piezīmes

Obl.: Prakse iekļauta VBF Būvniecības studiju programmas nepilna laika.

Kursa anotācija

Būvmateriālu studiju kursā apgūto zināšanu pielietošana praksē; Būvmateriālu apskate un pielietojuma iespējas ēku būvniecībā; Būvmateriālu īpašību noteikšana pēc būvmateriālu tehniskās pases datiem un izvērtēšana tā pielietošanas iespējām; Būvmateriālu sagrupēšana pēc organiskajiem un neorganiskajiem būvmateriāliem, nesošo konstrukciju un nenesošo konstrukciju materiāliem. To pamatota izvēle konkrētajam darbu veidam.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Mācību prakses laikā, apmeklējot būvmateriālu veikalus un ražotnes, studenti iegūs un nostiprinās zināšanas par būvmateriāliem to pielietojumu, īpašībām un grupējumu; prasmes analizēt būvmateriālu pielietojumu un pamatot to izvēli konkrētam pielietojuma veidam izmantojot teorētiskās zināšanas un materiālu īpašības; kompetence novērtēt reālo būvmateriālu klāstu un izvēlēties optimālāko no tiem konkrētajam darbam.

Kursa plāns

1 Iepazīšanās ar prakses vietu, izdales materiālu vākšanu, iepazīšanās ar būvmateriāliem
2 izdales materiālu vākšanas, iepazīšanās ar būvmateriāliem. Fotofiksāžas
3 izdales materiālu vākšanas, iepazīšanās ar būvmateriāliem. Fotofiksāžas.
4 zdales materiālu vākšanas, iepazīšanās ar būvmateriāliem. Fotofiksāžas.
5 Prakses atskaites sagatavošana. Prakses atskaites aizstāvēšana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jābūt iesniegtam un aizstāvētam prakses pārskatam.

Pamatliteratūra

1. Laboratorijas darbu praktikums būvmateriālos. Jelgava: LLU : Rīga : RTU, 1994. 158 lpp.