Kursa kods BūvZP032

Kredītpunkti 3

Būvdarbu procesi

Zinātnes nozareBūvniecības un transporta inženierzinātnes

Zinātnes apakšnozareBūvmateriāli un būvtehnoloģija

Kopējais stundu skaits kursā120

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits120

Kursa apstiprinājuma datums18.05.2011

Atbildīgā struktūrvienībaArhitektūras un būvniecības katedra

Kursa izstrādātājs

author vieslekt.

Mareks Pavārs

Mg. sc. ing.

Priekšzināšanas

BūvZ2007, Būvmateriāli I

BūvZ3009, Būvmašīnas

BūvZ3016, Būvdarbu procesi

Kursa anotācija

Teorētisko zināšanu nostiprināšana, iepazīšanās ar būvlaukumā notiekošiem būvdarbu procesiem, to sastāvu, brigāžu komplektēšanu, kvalitātes prasībām to izpildei. Būvdarbu vadītājam vai meistaram paredzēto funkciju izpildi. Zināšanas par projekta tehnoloģisko dokumentāciju un tās apriti būvlaukumā. Būvdarbos izmantojamo jaunāko tehniku un tehnoloģiskajiem procesiem, veicot to analīzi un uzrakstot prakses pārskatu. Praktisko iemaņu apguve būvniecības vadīšanā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas par būvniecības tehnoloģiskajiem procesiem, cilvēkresursu kustību un nepieciešamo dokumentāciju būvobjektā.
Prasmes būvdarbu organizēšanā, vadīšanā, dokumentācijas izstrādē, kvalitātes kontrolē un būvmateriālu apritē.
Kompetence būvdarbu vadīšanā, brigāžu komplektēšanā, būvobjekta dokumentācijas apritē un būvniecības tehnoloģiskajos procesos.
Kursa rezultāti - Prakses pārskats (atskaite), sastādīta prezentācija par prakses atskaiti, aizpildīta prakses dienasgrāmatai, izpildīts individuālais uzdevums, pozitīva atsauksme no prakses vadītāja darbavietā. Ieskaite ar atzīmi.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Iepazīšanās ar būvniecības uzņēmumu, tā darbību un būvniecības objektu. Iepazīšanās ar darba drošības un darba aizsardzības prasībām būvobjektā. Būvdarbu vadītāja funkciju apguve.
2. Individuālā uzdevuma izpilde. Iepazīšanās ar tehnoloģisko dokumentāciju būvlaukumā.
3. Ražošanas ekskursijas. Darba organizēšana būvlaukumā. Materiālu apkopošana prakses pārskatam.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jābūt iesniegtam un aizstāvētam prakses pārskatam (atskaitei), sastādītai prezentācijai, aizpildītai prakses dienasgrāmatai, izpildītam individuālajam uzdevumam, pozitīvai atsauksmei no prakses vadītāja darbavietā. Ieskaite ar atzīmi.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Spēt pielietot iegūtās zināšanas ražošanas tehnoloģiskajā praksē, izpildīt individuālo uzdevumu, sastādīt prakses atskaiti, sastādīt prezentāciju (apjoms vismaz 10 slaidi).

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Students spēj apliecināt iegūtās zināšanas un prasmes par studiju kursa plānā paredzētajiem jautājumiem (atbildot uz kontroljautājumiem)
Studiju kursa ieskaites vērtējums ir atkarīgs no prakses atskaites satura, atsauksmes no prakses vadītāja darbavietā, individuālā uzdevuma un prakses prezentācijas kumulatīvā vērtējuma.

Pamatliteratūra

1. Bērziņš E., Kārkliņš P., Lejnieks J. Būvdarbu tehnoloģija un organizēšana. Rīga: Zvaigzne, 1993. 445 lpp.
2. Būvniecības vadības rokasgrāmata. Rīga: Dienas bizness, 2006.
3. Vispārīgie būvnoteikumi. Apstiprināti MK 01.04. 1997. Nr. 112

Papildliteratūra

1. Būvniecības likums: LR likums [tiešsaiste]. Stājas spēkā 01.10.2014. [Skatīts 21.12.2018.]. Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=258572
2. Vispārīgie būvnoteikumi: MK noteikumi Nr.500 [tiešsaiste]. Stājas spēkā 19.08.2014. [Skatīts 21.12.2018.]. Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=269069
3. Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 310-14 “Darbu veikšanas projekts”,MK noteikumi Nr.655 [tiešsaiste]. Stājas spēkā 21.10.2014.
[Skatīts 21.12.2018.]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/269948-noteikumi-par-latvijas-buvnormativu-lbn-310-14-darbu-veiksanas-projekts-

Periodika un citi informācijas avoti

Būvniecības informācijas sistēma. Būvnormatīvi [tiešsaiste] [skatīts 21.12.2018.]. Pieejams: https://bis.gov.lv/bisp/noderigi/normativie-akti/buvniecibas-joma/buvnormativi Būvniecības valsts kontroles birojs. [tiešsaiste] [skatīts 21.12.2018.]. Pieejams: www.bvkb.gov.lv

Piezīmes

Kurss iekļauts profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmā “Būvniecība” obligātajā daļā