Kursa kods BūvZP024

Kredītpunkti 2

Ģeodēzija

Zinātnes nozareBūvzinātne(nav zn)

Zinātnes apakšnozare#Ģeodēzija

Kopējais stundu skaits kursā80

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits80

Kursa apstiprinājuma datums16.01.2013

Atbildīgā struktūrvienībaZemes pārvaldības un ģeodēzijas katedra

Kursa izstrādātājs

author doc.

Inese Bīmane

Dr. paed.

Kursa anotācija

Uzmērīšanas pamatojuma izveidošana, horizontālo leņķu un malu garumu mērīšana, punktu koordinātu aprēķināšana, punktu augstumu noteikšana ar ģeometriskās un trigonometriskās nivelēšana metodi. Topogrāfiskā uzmērīšana 1: 500, plāna sastādīšana. Trigonometriskā nivelēšana. Iegūto datu datorizētu apstrāde, plānu izgatavošana pēc mūsdienu metodēm.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas par ģeodēzisko instrumentu pārbaudēm un to pielietošanu, zina, kā ierīkot un nostiprināt uzmērīšanas gājiena punktus, veikt ģeodēziskos mērījumus. Pārzina optiskos un elektroniskos ģeodēziskos instrumentus.
• Prasmes teorētiskās zināšanas pielietot praktiski - prot mērīt leņķus un azimutus, attālumus, prot nivelēt un veikt dažāda veida uzmērīšanu, izmantojot mūsdienīgus ģeodēziskos instrumentus. Studenti iegūst prasmi strādāt rūpīgi un precīzi, strādāt kā patstāvīgi, tā arī komandā.
• Kompetence: 1) patstāvīgi risināt uzdevumus un, saskaroties ar problēmām, tās risināt patstāvīgi vai kopā ar mācībspēku; 2) izvēlēties un pielietot praktiski ģeodēziskos instrumentus un rīkus, 3) saņemot konkrētu uzdevumu, spēj izvēlēties darbības taktiku, vajadzīgos ģeodēziskos instrumentus un uzmērīšanas metodes, 4) sadarboties ar mācībspēku, kursa biedriem un darba devējiem.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Uzmērīšanas pamatojuma izveidošana; horizontālo leņķu un malu garumu mērīšana, punktu koordinātu aprēķināšana.
2 Punktu augstumu noteikšana ar ģeometriskās nivelēšanas metodi.Topogrāfiskā uzmērīšana un plāna sastādīšana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jābūt nostrādātiem visiem mācību praksē paredzētajiem darbiem, iesniegtam prakses pārskatam un prakse aizstāvēta.

Pamatliteratūra

1. Helfriča B., Bīmane I., Kronbergs M., Zuments U. Ģeodēzija. Rīga: Latvijas ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2007. 262 lpp.
2. Helfriča B. Mērniecība I. Mācību līdzeklis. Jelgava: LLU, 2004.
3. Helfriča B. Mērniecība II. Mācību līdzeklis.Jelgava: LLU, 2004.
4. Helfriča B. Mērniecība III. Mācību līdzeklis. Jelgava: LLU, 2005.

Papildliteratūra

1. Freijs V., Jakubovskis O., Kronbergs M., Zuments U. Ģeodēzija. Rīga: Zvaigzne, 1993.
2. H. Kanaviņš. Kadastrs. Jelgava: LLU, Jelgava, 1999. 194 lpp.

Piezīmes

Mācību prakse iekļauta LIF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas "Zemes ierīcība".