Kursa kods BūvZP008

Kredītpunkti 3

Ģeodēziskie tīkli

Zinātnes nozareBūvzinātne(nav zn)

Zinātnes apakšnozare#Ģeodēzija

Kopējais stundu skaits kursā120

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits120

Kursa apstiprinājuma datums16.01.2013

Atbildīgā struktūrvienībaZemes pārvaldības un ģeodēzijas katedra

Kursa izstrādātājs

author vieslekt.

Maigonis Kronbergs

Mg. sc. ing.

Kursa anotācija

Studenti apgūst horizontālā ģeodēziskā tīkla veidošanu ar triangulācijas, trilaterācijas un poligonometrijas metodi, izpildot precīzos leņķu un attālumu mērījumus, punktu koordinātu noteikšanu ar globālo pozicionēšanu un tiešo krustojumu, ģeometrisko III klases nivelēšanu un trigonometrisko nivelēšanu, mazā triangulācijas tīkla un poligonometrijas gājiena izlīdzināšanu, nivelēšanas gājienu tīkla un atsevišķu gājienu izlīdzināšanu.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc prakses studentam būs:
• zināšanas par ģeodēziskā tīkla veidošanas metodēm atkarībā no apvidus apstākļiem, tīkla uzdevuma un prasītās precizitātes
• prasmes izpildīt ģeodēziskā tīkla veidošanai nepieciešamos precīzos leņķu un attālumu mērījumus. Strādāt rūpīgi un precīzi kā patstāvīgi tā arī grupā. Noformēt mērījumu dokumentāciju atbilstoši izvirzītajām prasībām.
• kompetence patstāvīgi iegūt, atlasīt un analizēt informāciju, kas nepieciešama ražošanas darbā paredzamo uzdevumu veikšanai, to pielietot, pieņemt lietderīgus lēmumus un risināt radušās problēmas. Prast savlaicīgi atklāt pieļautās mērījumu kļūdas, analizēt to rašanās cēloņus un rast novēršanas iespējas. Spēt kritiski novērtēt savas zināšanas un prasmes, spēt atbildēt par sava veiktā darba kvalitāti.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Ģeodēziskā tīkla ierīkošana, virzienu mērījumi, malu garumu mērījumi, centrējumi un redukcijas, koordinātu aprēķini.
2 Poligonometrijas gājiena mērīšana, koordinātu aprēķins. Attālumu mērījumi nepieejamam punktam.
3 Trigonometriskā, III klases ģeometriskā nivelēšana. Atsevišķu gājienu izlīdzināšana, punktu augstumu aprēķināšana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Prakses ieskaite.

Pamatliteratūra

1. Helfriča B., Bīmane I., Kronbergs M., Zuments U. Ģeodēzija. Rīga: LĢIA, 2007. 262 lpp.
2. Nivelēšana. Metodiskie norādījumi. Jelgava: LLU, 1995. 21 lpp.

Piezīmes

Mācību prakse iekļauta LIF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas "Zemes ierīcība" obligātajā daļā.