Kursa kods BūvZP006

Kredītpunkti 2

Mērniecība

Zinātnes nozareBūvzinātne(nav zn)

Zinātnes apakšnozare#Ģeodēzija

Kopējais stundu skaits kursā80

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits80

Kursa apstiprinājuma datums16.01.2013

Atbildīgā struktūrvienībaZemes pārvaldības un ģeodēzijas katedra

Kursa izstrādātājs

author lekt.

Brigita Helfriča

Mg. sc. ing.

Kursa anotācija

Praksē iemācās veikt zemes gabala topogrāfisko uzmērīšanu un plāna sastādīšanu; lineāru būvju asu nospraušanu un uzmērīšanu; virsmas nivelēšanu; būvobjekta asu nospraušanu; uzmērīšanu ar vienkāršiem rīkiem.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• zināšanas par ģeodēzisko instrumentu pārbaudi un regulēšanu, ģeodēzisko mērījumu veidiem un to izpildi, horizontālās un vertikālās uzmērīšanas metodēm, grafisko materiālu sastādīšanu, projektēšanu tajos un ģeodēzisko mērījumu matemātisko apstrādi;
• prasmes iegūtās teorētiskās zināšanas lietot praktiski (ierīkot un uzmērīt horizontālās, vertikālās un topogrāfiskās uzmērīšanas atbalsttīklu, veikt situācijas un reljefa, kā arī ceļa trases uzmērīšanu pēc dažādām metodēm, novērtēt iegūto mērījumu precizitāti, apstrādāt mērījumu rezultātus un sastādīt situācijas, reljefa, topogrāfisko plānus un profilus), strādāt rūpīgi un precīzi, strādāt kā patstāvīgi, tā arī komandā, noformēt mērījumu žurnālus, plānus, profilus un citus dokumentus atbilstoši prasībām;
• kompetence patstāvīgi iegūt, atlasīt un analizēt informāciju, kas nepieciešama praksē paredzēto darbu veikšanai, un to izmantot, pieņemt lēmumus atbilstoši savai kompetencei un risināt radušās problēmas saistībā ar izpildāmo darbu.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Topogrāfiskās uzmērīšanas atbalstpunktu tīkla ierīkošana. Tahimetrija ar teodolītu.
2 Ceļa trases uzmērīšana. Uzmērīšana ar ekeru. Virsmas nivelēšana. Būvobjekta nospraušana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jāprot veikt neliela zemes gabala topogrāfisko uzmērīšanu, nospraust apvidū lineāru būvju trases, veikt to uzmērīšanu, sastādīt garen- un šķērsprofilus un projektēt tajos; nospraust zemes virsmas līdzināšanas un būvobjekta projektus apvidū, veikt uzmērīšanu ar vienkāršiem instrumentiem. Ieskaite.

Pamatliteratūra

1. Helfriča B., Bīmane I., Kronbergs M., Zuments U. Ģeodēzija. Rīga: Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2007. 262 lpp.
2. Freijs V., Jakubovskis O., Kronbergs M., Zuments U. Ģeodēzija. Rīga: Zvaigzne, 1993. 383 lpp.
3. Helfriča B. Mērniecība I, II un III. daļa. Mācību līdzeklis. Jelgava: LLU, 2004- 2005.

Papildliteratūra

1. Horizontālā uzmērīšana. Metodiskie norādījumi. Jelgava: LLU, 2012. 32 lpp.
2. Nivelēšana. Metodiskie norādījumi. Jelgava: LLU, 1995. 21 lpp.

Piezīmes

Obl.: prakse iekļauta MF akadēmiskās izglītības bakalaura studiju programmas "Mežzinātne".