Kursa kods BūvZ6047

Kredītpunkti 2

Mērījumu matemātiskā apstrāde

Zinātnes nozareBūvniecības un transporta inženierzinātnes

Zinātnes apakšnozareĢeodēzija un ģeoinformātika

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums14.06.2016

Atbildīgā struktūrvienībaZemes pārvaldības un ģeodēzijas katedra

Kursa izstrādātājs

author pētn.

Aivars Ratkevičs

Mg. sc. ing.

Kursa anotācija

Studiju kurss dod zināšanas par mērījumu kļūdām un precizitātes mēriem. Aplūkots mazāko kvadrātu metodes princips, mērījumu dispersijas, korelācijas un regresijas analīzes formas. Skatītas vienādas ar dažādas precizitātes tiešo mērījumu izlīdzināšanas. Netiešo un noteikumu mērījumu izlīdzināšana. Tiek studēts datorprogrammu pielietojums ģeodēzisko mērījumu matemātiskajā apstrādē.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa studijām maģistrantam būs:
• zināšanas par ģeodēzisko mērījumu kļūdām un to veidiem, teodolītgājienu un nivelēšanas tīklu izlīdzināšanas veidiem un metodēm, kā arī datorprogrammu lietošanu ģeodēzisko mērījumu matemātiskajā apstrādē;
• prasmes patstāvīgi veikt radušos uzdevuma nosacījumu izvērtēšanu, apgūtās metodes pielietot dažāda veida ģeodēzisko uzdevumu izpildei, veikt iegūto rezultātu analīzi;
• kompetence prast izvēlēties piemērotāko teodolīta gājiena vai nivelēšanas tīkla izlīdzināšanas metodi, prast atklāt iespējamās mērījumu kļūdas, veikt iegūto rezultātu izvērtēšanu.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Mērījumu kļūdas, to veidi. Precizitātes mēri.
2 Mērījumu dispersijas, korelācijas un regresijas analīze. Mazāko kvadrātu metode.
3 Vienādas un dažādas precizitātes tiešu mērījumu izlīdzināšana.
4 Parametriskā metode netiešo mērījumu izlīdzināšanai.
5 Korelatu metode noteikumu mērījumu izlīdzināšanai.
6 Nivelēšanas tīkla izlīdzināšana pēc ekvivalentās aizvietošanas metodes.
7 Nivelēšanas tīkla izlīdzināšana pēc parametriskās metodes.
8 Mezglu metode nivelēšanas tīklu izlīdzināšanai
9 Nivelēšanas tīkla izlīdzināšana pēc korelatu metodes.
10 Poligonu metode nivelēšanas tīklu izlīdzināšanā.
11 Teodolītgājienu tīkla izlīdzināšana pēc ekvivalentās aizvietošanas metodes.
12 Teodolītgājienu tīkla izlīdzināšana pēc parametriskās metodes.
13 Mezglu metode teodolītgājienu tīkla izlīdzināšanai.
14 Teodolītgājienu tīkla izlīdzināšana pēc korelatu metodes.
15 Poligonometrijas gājiena stingrā izlīdzināšana.
16 Datorprogrammu lietošana ģeodēzisko mērījumu matemātiskajā apstrādē.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Eksāmens

Pamatliteratūra

1. Маркузе Ю.И. Теория математической обработки геодезических измерений. Книга 2. Основы метода наименьших квадратов и уравнительных вычислений. Москва: МИИГАиК, 2005, 280 c.
2. Bikše J. Augstākā ģeodēzija. Mācību līdzeklis. Rīga: RTU, 2007. 165 lpp. Resurss pieejams tiešsaistē: http://www.bf.rtu.lv/documents/edu/ag.pdf
3. Korelatu metode ģeodēzisko tīklu izlīdzināšanai. Metodiskie norādījumi. Jelgava: LLU, 2001.

Piezīmes

Studiju kurss paredzēts akadēmiskā maģistra studiju programmai "Vides, ūdens un zemes inženierzinātnes" kā ierobežotās izvēles kurss specializācijā "Geodēzija".