Kursa kods BūvZ6045

Kredītpunkti 2

Ģeodēziskā atbalsta sistēma I

Zinātnes nozareBūvniecības un transporta inženierzinātnes

Zinātnes apakšnozareĢeodēzija un ģeoinformātika

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums14.06.2016

Atbildīgā struktūrvienībaZemes pārvaldības un ģeodēzijas katedra

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Armands Celms

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Sniegta informācija par ģeodēzisko atbalsta sistēmu nozīmi valsts tautsaimniecības sekmīgā attīstībā, to izvēršanas principiem, ilgtermiņa aizsardzību un saglabāšanu. Aplūkotas uzmērīšanas metodes, rekonstrukcijas darbi, aktuālie normatīvajiem dokumenti, uzmērīšanas darbu organizēšanu. Maģistranti apgūst iemaņas, strādājot ar uzmērīšanā lietojamiem instrumentiem, datorprogrammu pielietošanu mērījumu datu apstrādē.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• zināšanas un izpratne par ģeodēzisko tīklu sistēmu veidiem, to veidošanas metodēm, ņemot vērā paredzētos tīkla uzdevumus, precizitātes raksturlielumus un apvidus raksturu;
• prasmes patstāvīgi izpildīt precīzos leņķu, attālumu paaugstinājumu un GNSS mērījumus, matemātiski apstrādāt mērījumu rezultātus un novērtēt to precizitāti;
• kompetence racionāli organizēt nepieciešamās precizitātes ģeodēziskā tīkla izveidi, izvēloties piemērotākās metodes un instrumentus atkarībā no tīkla uzdevuma.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Profesionālās darbības saistība ar Zemes virsmas attēlošanu un to pielietojumu problemātiku.
2 Zemes virsma un tās matemātisko aprakstu pamati.
3 Koordinātu sistēmas pasaulē. Praktiskais pielietojums (nolasīšana).
4 Pasaulē pieņemtās augstuma sistēmas, to savstarpējā saistība.
5 Zemes virsmas attēlu veidošanas pamatprincipi plaknē.
6 Pasaulē un Latvijā pielietotās projekcijas.
7 Plaknes koordinātu sistēmas.
8 Koordinātu pārrēķinu nepieciešamība un principi.
9 Izpratne par Ģeodēziskajiem mērījumiem.
10 Izpratne par Zemes virsmas attēlu mērogiem un attēlošanas precizitātēm.
11 Praktiskās Zemes virsmas sasaistes nodrošinājums ar matemātisko atskaites sistēmu.
12 Ģeodēziskie tikli un to sistēmas.
13 Ģeodēziskās atbalsta sistēmas struktūra un tās uzturēšana.
14 GNSS pielietojuma principi un pamati.
15 Ģeodēziskās zīmes un to izveidošanas pamati.
16 Ģeodēzisko tīklu projektēšana un pielietojums dažādiem mērķiem.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Eksāmens

Pamatliteratūra

1. Bikše J. Augstākā ģeodēzija. Mācību līdzeklis. Rīga, RTU. 2007. 165 lpp.Resurss pieejams tiešsaistē: http://www.bf.rtu.lv/documents/edu/ag.pdf
2. Žagars J., Zvirgzds J., Kaminskis J. Globālās navigācijas satelītu sistēmas (GNSS). Ventspils: Ventspils Augstskola, 2014, 231 lpp.
3. Strang G., Borre K. Linear algebra, geodesy and GPS. Wellesley: Cambridge Press, 1997.

Papildliteratūra

1. www.gim-internationa.com

Periodika un citi informācijas avoti

1. www.mernieks.lv
2. www.lgia.gov.lv
3. www.trimble.com

Piezīmes

Studiju kurss paredzēts akadēmiskā maģistra studiju programmai "Vides, ūdens un zemes inženierzinātnes" kā obligātais kurss pilna un nepilna laika studijās.