Kursa kods BūvZ6025

Kredītpunkti 20

Maģistra darbs II

Zinātnes nozareBūvzinātne(nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā800

Kursa apstiprinājuma datums17.02.2015

Atbildīgā struktūrvienībaBūvkonstrukciju katedra

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof. (Emeritus)

Guntis Andersons

Dr. sc. ing.

Priekšzināšanas

BūvZ6017, Maģistra darbs I

Kursa anotācija

Studiju kursā aplūkota zinātniskā darba struktūra un noformēšana. Eksperimentālo darbu veikšanas metodika un rezultātu apstrāde, kā arī matemātisko modeļu izvēle un pamatojums apskatīti saistībā ar maģistra darba izstrādāsanu. Tiek apgūtas iemaņas zinātnisko rezultātu apkopošanā un novērtēšanā

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas par pētniecības darbu veikšanu un rezultātu analīzi.
• Prasmes veikt eksperimentālos un analītiskos pētījumus.
• Kompetence definēt pētniecības darba uzdevumu, kvalificēti veikt eksperimentālos pētījumus, izvēlēties aprēķina metodi skaitliskai analīzei un kritiski novērtēt rezultātus.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Maģistra darba satura veidošana.
2 Eksperimentu veikšana un rezultātu iepiekšēja izvērtēšana.
3 Eksperimentālo (analītisko) rezultātu grafiska attēlošana.
4 Eksperimentālo rezultātu statistiskā analīze.
5 Matemātiskā modeļa izveidošana un aprobācija.
6 Galveno secinājumu un priekšlikumu formulēšana.
7 Maģistra darba rakstīšana un noformēšana.
8 Prezentācijas materiālu sagatavošana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Izstrādāts, rakstiski noformēts, iesniegts katedrā un sekmīgi novērtēts Maģistra darbs. Pārbaudes veids ieskaite.

Pamatliteratūra

1 Kalis H., Kangro I. Matemātiskās metodes inženierzinātnēs: mācību līdzeklis. Rēzekne: RA Izdevniecība, 2004. 291 lpp.
2. Skudra Alberts, Skudra Albīns. Ievads slāņaino materiālu un konstrukciju mehānikā. Rīga: Rīgas Tehniskā universitāte, 2000. 102 lpp.
3. Hens H. Applied Building Physics. Berlin: Ernst & Sohn, 2010. 308 p.

Papildliteratūra

1. Kumar R.: Research methodology :a step-by-step guide for beginners. Los Angeles, London: SAGE, 2014. 399 p.
2. Studentu darbu noformēšana. Metodiskie norādījumi. Sast. U.Kļaviņš, R.Sudārs. Jelgava: LLU, 2004. Pieejama tiešsaistē lufb.llu.lv//LLU-studiju-materiali/LIF/Studentu_darbu_noformeesana_LIF.pdf

Periodika un citi informācijas avoti

1. Building and Environment. The International Journal of Building Service and its Application, Pergamon. ISSN: 0360-1323.
2. Steel and Composite Structures, TechnoPress. ISSN: 1229-9367
3. Journal of Green Building. College Publishing. ISSN 1552-6100.

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts LIF maģistra studiju programmas Būvzinātne obligātajā daļā.