Kursa kods BūvZ6021

Kredītpunkti 5

Pamatnes un pamati

Zinātnes nozareBūvniecības un transporta inženierzinātnes

Zinātnes apakšnozareBūvkonstrukcijas

Kopējais stundu skaits kursā200

Lekciju stundu skaits32

Semināru un praktisko darbu stundu skaits32

Laboratorijas darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits120

Kursa apstiprinājuma datums20.04.2011

Atbildīgā struktūrvienībaBūvkonstrukciju katedra

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof. (Emeritus)

Guntis Andersons

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Studiju kursā maģistranti galvenokārt apgūst seklo pamatu projektēšanas īpatnības uz zemas nestspējas (vājām) gruntīm. Kursā apskata pamatņu projektēšanu pēc to nestspējas un deformācijām (sēšanās), ievērojot arī pamatu sēšanos laikā. Kursā apskata pamatu projektēšanu uz smilšu spilvena, pamatnes sablīvēšanu ar grunts uzbērumu, kā arī pamatnes uzlabošanu, lietojot pamatnes grunts stiegrošanu ar ģeotekstila materiāliem. Studiju kursa vielas labākai apguvei studiju laikā tiek risināti pamatu projektēšanas uzdevumi.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Studiju kursā maģistrants iegūst:
- teorētiskas zināšanas par zemas nestspējas (vājām) pamatnēm un to kopdarbību ar pamatiem;
- prasmes pamatu projektēšanā uz zemas nestspējas pamatnēm;
- kompetences izvērtēt dažādu mākslīgu pamatņu un pamatu veidu pielietojumu vāju pamatņu gadījumos.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Ievads. Būvju nevienmērīgas sēšanās samazināšanas metodes.
2 Vājas nestspējas pamatnes - gruntis ar nenoturīgu struktūru.
3 Vāju pamatņu nostiprināšanas metodes.
4 Pamatu projektēšana gruntīs ar nenoturīgu struktūru.
5 Pamatņu pastiprināšana ar ģeosintētiskiem materiāliem.
6 Pamatu projektēšana uz ar ģeotekstila materiālu pastiprinātām pamatnēm.
7 Pāļu pamati vājās gruntīs.
8 Kūkumojošu grunšu pamatnes.
9 Pamatu projektēšana kūkumojošās pamatnēs
10 Pārtraukto pamatu darbība un konstrukcijas.
11 Pārtraukto pamatu projektēšana.
12 Dziļo pamatu konstrukcijas.
13 Dziļo pamatu nestspējas noteikšana.
14 Blakus esošu pamatu savstarpējā ietekme.
15 Blakus esošo pamatu projektēšanas īpatnības.
16 Studiju kursa kopsavilkums un izvērtējums.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Izpildīti trīs aprēķina darbi un nokārtots eksāmens.

Pamatliteratūra

1. Craig,Robert F. Soil mechanics. - 6th ed. - London etc.:E&F.N.Spon, 1997., 495 lpp.
2. Moller, Gerd. Geotechnik. Grundbau. Barlin:Ernst&Sohn a Wiley Company, 2006., 498 lpp.
3. Hoe I. Ling, Dov Leshchinsky, Fumio Tatsuoka. Reinforced Soil Engineering. Advance in Research and Practice.Marcel Dekker, Inc.New York.Bosel. 2003., 512 lpp.
4. Берлинов М.В. Основания и фундаменты. Москва: Высш.шк., 1999.

Papildliteratūra

1. 7. Eirokodekss. Ģeotehniskā projektēšana = Eurocode 7 - Geotechnical design : LVS EN 1997-1:2005 A / Latvijas Standarts. Rīga : Latvijas Standarts, 2005-
2. Designers` guide to EN 1997 - 1. Eurocode 7: Geotechnical design - general rules. R.Frank a.o. 216 lpp.
3. Aysen A. Soil Mechanics. Basic Concepts and Engineering Applications. Toylor&Francis Group. London and New York 2005., 457 lpp.
4. Щербина Е.В. Гесинтетические материалы в строительстве: Монография.-Москва: Изд-во АСВ, 2004.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Bauingenieur, G 21613 die richtungweisende Zeitschrift im Bauingenieurwesen. Baden-Baden: Springer VDI Verlag. Print ISSN: 0005-6650. Online ISSN: 1436-4867.
2. The Structural Engineer. London: The institution of structural engineers. ISSN 1466-5123.
3. Praktiskā būvniecība. ISSN 1407 - 8929.

Piezīmes

Studiju kurss paredzēts LIF augstākās akadēmiskās izglītības maģistra studiju programmai "Būvzinātne" teorētisko atziņu obligāto studiju kursu daļā.