Kursa kods BūvZ6017

Kredītpunkti 5

Maģistra darbs I

Zinātnes nozareBūvzinātne(nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā200

Kursa apstiprinājuma datums17.02.2015

Atbildīgā struktūrvienībaBūvkonstrukciju katedra

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof. (Emeritus)

Guntis Andersons

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Studiju kursā aplūkota zinātniskā darba struktūra un noformēšana. Eksperimentālo darbu veikšanas metodika un rezultātu apstrāde, kā arī matemātisko modeļu izvēle un pamatojums apskatīti saistībā ar maģistra darba izstrādāsanu. Tiek apgūtas iemaņas zinātnisko rezultātu apkopošanā un novērtēšanā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas par pētniecības darbu veikšanu un rezultātu analīzi.
• Prasmes veikt eksperimentālos un analītiskos pētījumus.
• Kompetence definēt pētniecības darba uzdevumu, kvalificēti veikt eksperimentālos pētījumus, izvēlēties aprēķina metodi skaitliskai analīzei un kritiski novērtēt rezultātus.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Literatūras studijas par izvēlēto maģistra darba tēmu.
2 Zinātniskā darba hipotēzes izvirzīšana.
3 Eksperimentālo (analītisko) darbu plāna sastādīšana.
4 Eksperimenta iekārtas (objekta) izvēle un sagatavošana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Izpildīts studiju kursa plāns. Pārbaudījuma veids ieskaite.

Pamatliteratūra

1. Kalis H., Kangro I. Matemātiskās metodes inženierzinātnēs: mācību līdzeklis. Rēzekne: RA Izdevniecība, 2004. 291 lpp.
2. Kumar R.: Research methodology :a step-by-step guide for beginners. Los Angeles, London: SAGE, 2014. 399 p.
3. Skudra A., Skudra A. Ievads slāņaino materiālu un konstrukciju mehānikā. Rīga: Rīgas Tehniskā universitāte, 2000. 102 lpp.
4. Исаханов Г.В. Основы научных исследований в строительстве. Киев: Вища школа, 1985. 207 с.

Papildliteratūra

1. Kottegoda N. T., Rosso R: Applied statistics for civil and environmental engineers. Oxford; Malden, MA: Blackwell Publishing, 2008. 718 p.
2. Браунс Я. А. Обработка результатов и планирование эксперимента. Рига: РПИ, 1989. 66 c.
3. Liepa I. Biometrija. Rīga: Zvaigzne, 1971. 335 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Būvinženieris: Latvijas Būvinženieru savienības izdevums. Rīga: Latvijas Būvinženieru savienība. ISSN 1691-9262.
2. Building and Environment. The International Journal of Building Service and its Application. Pergamon. ISSN: 0360-1323.
3. Metodiskie noteikumi maģistra darbu izstrādāšanai un aizstāvēšanai LLU Lauku inženieru fakultātes akadēmiskajās studiju programmās.Apstiprināts LIF Domes sēdē 2012.gada 18.aprīlī.

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts LIF maģistra studiju programmas Būvzinātne obligātajā daļā.