Kursa kods BūvZ6014

Kredītpunkti 4

Būvmateriāli un to tehnoloģijas

Zinātnes nozareBūvniecības un transporta inženierzinātnes

Zinātnes apakšnozareBūvmateriāli un būvtehnoloģija

Kopējais stundu skaits kursā160

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Laboratorijas darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits96

Kursa apstiprinājuma datums16.11.2011

Atbildīgā struktūrvienībaArhitektūras un būvniecības katedra

Kursa izstrādātājs

author vad.pētn.

Juris Skujāns

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Atkarībā no maģistranta izvēlētā darba virziena, jāapgūst sava pētāmā materiāla izgatavošanas tehnoloģija, tā īpašības un lietošanas iespējas. Kā, piemēru nodarbībās maģistranti studē porainu materiālu iegūšanas tehnoloģijas un nepieciešamos nosacījumus kvalitatīvu siltumizolācijas (SIZ) un akustisko (AK) materiālu izgatavošanai. Tiek apgūtas maisījuma reoloģiskās un tehnoloģiskās īpašības, kā arī materiāla struktūras, fizikālo un mehānisko īpašību atkarība no pielietotās tehnoloģijas.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Maģistrants padziļināti apguvis būvmateriālu īpašības, to testēšanas metodes. Prot veikt pētījumus dažādu būvmateriālu, īpaši siltumizolācijas (SIZ) un akustisko (AK) materiālu izgatavošanas tehnoloģiju, to īpašību noteikšanas jomās un orientējas to lietošanas iespējās. Spēj izvērtēt pētījumu rezultātus un dot priekšlikumus to izmantošanai.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Lekc. Nepieciešamās prasības kvalitatīvu siltumizolācijas materiālu iegūšanai.
2 Lekc. Akustiskie materiāli un tiem izvirzāmās prasības.
3 Lekc . Siltumizolācijas un akustisko materiālu iegūšanas tehnoloģijas.
4 Lekc., pr.d. Putubetoni. Lab.d. Putubetona (putugipša) izgatavošana
5 Lekc., pr.d. Gāzbetons. Lab.d. Gāzbetona izgatavošana.
6 Lekc., pr.d. Lab.d. Šūnu betonu tehnoloģisās un reoloģiskās īpašības
7 Lekc., pr.d. Lab.d. Šķiedru pielietošana šūnu betonā (putuģipsī)
8 Pr.d. Vieglu porainu pildvielu pielietojums
9 Pr.d. Putuplasti
10 Lekc. Lab.d. Cietēšanas vides apstākļu ietekme uz materiālu īpašībām
11 Lab.d. Materiālu skaņas absorbcijas un siltumizolācijas pārbaudes
12 Pr.d. Lab. d. Iegūto materiālu fizikālo un mehānisko īpašību pārbaudes
13 Pr.d. Lab.d. Iegūto materiālu fizikālo un mehānisko īpašību pārbaudes
14 Pr.d. Iegūto rezultātu apkopošana un analīze. Publikācijas projekta sagatavošana.
15 Pr.d. Iegūto materiālu fizikālo un mehānisko īpašību pārbaudes
16 Pr.d. Publikkācijas aizstāvēšana un mutisks eksāmens.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Aizstāvēta atskaite par veiktajiem pētījumiem. Eksāmens.

Pamatliteratūra

1. Askeland D.R. The Science and Engineering of Materials: S.I. Adaption by Fr.Haddleton, P.Green,H.Robertson. 3rd ed. London: Chapman & Hall, 1998. 854 p.
2. Горлов Ю.П. Технология тепло-изоляционных и акустических материалов и изделий. Москва: Высшая школа, 1989. 384 с.

Papildliteratūra

1. Askeland D.R. The Science and Engineering of Materials: S.I. Adaption by Fr.Haddleton, P.Green,H.Robertson. 3rd ed. London: Chapman & Hall, 1998. 854 p.
2. Hornbostel C. Construction materials: types, uses and applications. 2nd ed. New York etc.: John Wiley&Sons, 1991. 1023 p.
3. Бурлаков. Г.С. Технология изделий из легкого бетона. Москва: Высшая школа, 1986. 296 с.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Chemical Engineering Transactions. Elsevier. ISSN: 0141-0296.
2. Materials and Structures/Materiaux et Constructions. E-ISSN: 1359-5997
3. Applied Composite Materials. E-ISSN: 0929-189

Piezīmes

Studiju kurss VBF akadēmiskā maģistra studiju programma "Būvzinātne"