Kursa kods BūvZ6011

Kredītpunkti 4

Stiegroti materiāli un konstrukcijas

Zinātnes nozareBūvniecības un transporta inženierzinātnes

Zinātnes apakšnozareBūvkonstrukcijas

Kopējais stundu skaits kursā160

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits32

Laboratorijas darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits96

Kursa apstiprinājuma datums16.11.2011

Atbildīgā struktūrvienībaBūvkonstrukciju katedra

Kursa izstrādātājs

author

Jānis Brauns

Dr. habil. sc. ing.

Kursa anotācija

Kursā detalizēti analizē cementa kompozītus, to izgatavošanas tehnoloģiju, mehāniskās īpašības un izmantošanu, kā arī apskata kompleksās konstrukcijas, to tehnoloģiju, priekšrocības un trūkumus. Sniedz ieskatu kompozīto materiālu elastīgo raksturlielumu noteikšanā un stiprības analīzes metodēs, kā arī iepriekš saspriegtu un pastiprinātu konstrukciju veidošanā, spriegumstāvokļa analīzē un stiprības novērtēšanā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas par stiegrotu, saspriegtu un pastiprinātu konstrukciju uzvedību slodzes iedarbībā; prasmes izmantot būvmehānikas un materiālu mehānikas metodes kompozīto materiālu un komplekso konstrukciju aprēķinos; kompetence definēt uzdevumu kompleksās konstrukcijas analīzē, izvēlēties aprēķina metodi un kritiski novērtēt rezultātus.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Kompozīto materiālu un komplekso konstrukciju priekšrocības.
2 Īsšķiedru cementa kompozīto materiālu izgatavošanas tehnoloģija.
3 Materiāla struktūras veidošanās tehnoloģiskās īpatnības; tās kontrole un noteikšana
4 Materiāla galveno mehānisko raksturlielumu noteikšana.
5 Stiprības raksturlielumu noteikšana spiedē, stiepē un liecē.
6 Stiegru garuma ietekmes ievērošana aprēķinos.
7 Īpašību noteikšana ar vidējošanas un slāņu analoģijas metodi.
8 Komplekso konstrukciju veidi un darbības raksturojums.
9 Komplekso konstrukciju projektēšanas un izgatavošanas īpatnības.
10 Elementa stiprības pārbaude pēc asspēka un lieces momenta savstarpējās iedarbības.
11 Komplekso tēraudbetona kolonnu projektēšana no tērauda caurulēm.
12 Konstrukciju rekonstruēšana un tās nepieciešamība.
13 Esošu konstrukciju slodžu noteikšana.
14 Būvkonstrukciju pastiprināšanas paņēmieni.
15 Materiālu īpašību noteikšana konstrukciju pārprojektēšanai.
16 Stiegroto un pastiprināto konstrukciju aprēķina metodika.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Atrisināti un aizstāvēti visi individuālie uzdevumi un izpildīti laboratorijas darbi, nokārtots eksāmens.

Pamatliteratūra

1. Brauns J. Tērauda un tēraudbetona konstrukcijas. Eirokodeksi EC3 un EC4 konstrukciju projektēšanā. Jelgava: LLU, 2004. 85 lpp.
2. Bergman R., Matsui C., Meinsma C. & Dutta D. Design Guide for Concrete Filled Hollow Section Columns under Static and Seismic Loading. Köln: Verlag TÜV Rheinland, 1995.
3. Brauns J. Disertācija. Īsšķiedru kompozīto būvmateriālu tehnoloģiskā mehānika. Disertācija. Rīga: RTU, 1995. 163 lpp. Nav LLU FB. Ir ALEPH Kopkatalogā.

Papildliteratūra

1. Brauns J. Stiegrots betons Stiegrbetons: Pārsegumi un to elementi. Jelgava: LLU, 1998. 86 lpp.
2. Металлические конструкции. Общий курс. Под ред. Е.И. Беленя. Москва: Стройиздат, 1986. I
3. Oehlers D.J. Bradford M.A. Composite Steel and Concrete Structural Members: Fundamental Behaviour. Oxford: Pergamon, 1995.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Cement and Concrete Composites. Elsevier Science Ltd. ISSN 0958-9465.
2. Steel and Composite Structures. TechnoPress. ISSN 1229-9367
3. Engineering Structures. Elsevier. ISSN 0141-0296.

Piezīmes

Obligātais studiju kurss (A daļa) LIF akadēmiskās augstākās izglītības maģistra studiju programmā "Būvzinātne".