Kursa kods BūvZ6008

Kredītpunkti 25

Maģistra darbs

Zinātnes nozareBūvzinātne(nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā1000

Kursa apstiprinājuma datums16.11.2011

Atbildīgā struktūrvienībaBūvkonstrukciju katedra

Kursa izstrādātājs

author

Jānis Brauns

Dr. habil. sc. ing.

Kursa anotācija

Studiju kursā aplūkota zinātniskā darba struktūra un noformēšana. Eksperimentālo darbu veikšanas metodika un rezultātu apstrāde, kā arī matemātisko modeļu izvēle un pamatojums apskatīti saistībā ar maģistra darba izstrādāšanu. Tiek apgūtas iemaņas zinātnisko rezultātu apkopošanā un novērtēšanā

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas par pētniecības darbu veikšanu un rezultātu analīzi;
• prasmes veikt eksperimentālos un analītiskos pētījumus;
• kompetence definēt pētniecības darba uzdevumu, kvalificēti veikt eksperimentālos pētījumus, izvēlēties aprēķina metodi skaitliskai analīzei un kritiski novērtēt rezultātus.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Literatūras studijas par izvēlēto maģistra darba tēmu.
2 Zinātniskā darba plāna sastādīšana.
3 Zinātniskā darba hipotēzes izvirzīšana.
4 Eksperimentālo (analītisko) darbu plāna sastādīšana.
5 Eksperimenta iekārtas izvēle un sagatavošana.
6 Eksperimenta veikšana.
7 Eksperimentālo (analītisko) rezultātu analīze.
8 Eksperimentālo (analītisko) rezultātu grafiska attēlošana.
9 Eksperimentālo rezultātu statistiskā analīze.
10 Eksperimentālo rezultātu matemātiskā aproksimācija.
11 Matemātiskā modeļa izveidošana un aprobācija.
12 Galveno secinājumu formulēšana.
13 Maģistra darba uzrakstīšana.
14 Maģistra darba uzrakstīšana.
15 Prezentācijas materiālu sagatavošana.
16 Maģistra darba aizstāvēšana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Maģistra darba izstrādāšana un aizstāvēšana.

Pamatliteratūra

1. Harris, H G/ Structural modelling and experimental techniques/ H G Harris, G M Sabnis.- 2nd ed. London, New York,... CRC Press, 1999.- 789 pp.
2. Fu, Feng: Advanced modelling techniques in structural design.- City University London. Chichester, United Kingdom; Hoboken, New Jersey: John Wiley and Sons, 2015, 258 p.
3. Kottegoda, N. T., Rosso R. Applied statistics for civil and environmental engineers. Oxford; Malden, MA: Blackwell Publishing, 2008. 718 p.

Papildliteratūra

1. Floyd, Anthony C. Green building: a professional's guide to concepts, codes and innovation : includes IgCC provisions/ Anthony C. Floyd, Allan Bilka.- Clifton Park, NY: Delmar, Cengage Learning, 2012., 271 lpp.
2. Civil engineering heritage in Europe: 18th-21st century / [editorial board: Gorazd Humar, editor-in-chief... [et al.]]; European Council of Civil Engineers. - Nova Gorica : Grafika Soča, 2009. - 375 p.
3. Stepinski, Tadeusz. Advanced structural damage detection: from theory to engineering applications/ Tadeusz Stepinski, Tadeusz Uhl and Wieslaw Staszewski. - Chichester, West Sussex, United Kingdom: Wiley, [2013], 328 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Bauen mit Holz. ISSN: 0005-6545
2. The Structural Engineer. London: The institution of structural engineers. ISSN 1466-5123

Piezīmes

Obligātais studiju noslēguma darbs LIF akadēmiskās izglītības maģistra studiju programmā "Būvzinātne".