Kursa kods BūvZ6006

Kredītpunkti 6

Racionālas būvkonstrukcijas

Zinātnes nozareBūvniecības un transporta inženierzinātnes

Zinātnes apakšnozareBūvkonstrukcijas

Kopējais stundu skaits kursā240

Lekciju stundu skaits32

Semināru un praktisko darbu stundu skaits48

Laboratorijas darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits144

Kursa apstiprinājuma datums17.02.2015

Atbildīgā struktūrvienībaBūvkonstrukciju katedra

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Jānis Kreilis

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Studiju kursā tiek apskatītas būvju elementu racionālas konstruktīvās formas, to attīstība. Tipiskās monomateriālu konstrukciju (siju, kopņu, rāmju u.c.) racionālās formas. Ieskats telpisku konstrukciju formu attīstībā. Racionālu kompozīto, komplekso konstrukciju priekšrocības. Racionālu konstrukciju optimizācijas pamatprincipi saistībā ar konkrēta projekta parametriem, mērķa funkciju, ierobežojumiem un izvēlētās optimizācijas metodi.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas par racionālu formu un optimālu konstrukciju veidošanu;
• prasmes izmantot racionālu konstrukciju veidošanas un optimizācijas principus būvkonstrukciju aprēķinos;
• kompetence definēt optimizācijas uzdevumu, izvēlēties aprēķina metodi un kritiski novērtēt rezultātus.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Konstrukciju daudzveidība. Šķērsgriezumu un ārējo apveidu (formu) tipi.
2 Konstruktīvo formu attīstība. Monomateriālu un kompozītmateriālu konstrukciju specifika.
3 Tipisko plakano monomateriālu konstrukciju (sijas, kopnes) racionālas formas.
4 Tērauda siju šķērsgriezumu efektivitātes paaugstināšanas metodes.
5 Pārseguma kopņu optimizācija pēc viena un vairākiem parametriem.
6 Racionāla kopnes apveida noteikšana atbilstoši izejas nosacījumiem.
7 Racionālas arkas apveida noteikšana atbilstoši slogojuma nosacījumiem.
8 Plānsienu šķērsgriezumu specifiskās īpašības.
9 Profilēto tērauda lokšņu šķērsgriezuma efektīvo ģeometrisko raksturojumu noteikšana.
10 Auksti formētu sijas tipa tērauda plānsieniņu elementu priekšrocības un pielietojums.
11 Auksti formētu tērauda plānsieniņu elementu efektīvo ģeometrisko raksturojumu noteikšana.
12 Racionālu slāņaino konstrukciju veidošanas principi, pielietojuma daudzveidība.
13 Tipisku trīsslāņu un četrslāņu paneļu racionālu parametru noteikšana.
14 Telpisku stieņu sistēmu analīze un racionālu formu tipi.
15 Racionālu konstrukciju veidošana ar pastiprināšanas metodēm.
16 Racionālu konstrukciju veidošana ar iekšējo spēku (spriegumu) regulēšanas metodēm.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Atrisināti un aizstāvēti visi individuālie uzdevumi un izpildīti laboratorijas darbi, nokārtots eksāmens.

Pamatliteratūra

1. Brauns J. Tērauda un tēraudbetona konstrukcijas. Eirokodeksi EC3 un EC4 konstrukciju projektēšanā. Jelgava: LLU, 2004. 85 lpp.
2. Designers' guide to EN 1994-1-1: Eurocode 4: Design of composite steel and concrete structures, Part 1.1: General rules and rules for building. ENV 1994-1-1. 2005.
3. Металлические конструкции. Общий курс. Под ред. Е. И. Беленя. Москва: Стройиздат, 1986.
4. Kreilis J. Plānsieniņu tērauda konstruktīvo elementu aprēķins. Jelgava: LLU, 2013. 77 lpp.

Papildliteratūra

1. Байков В. Н. Проектирование железобетонных тонкостенных пространственных конструкций. Москва: Стройиздат, 1990. 231 c.
2. Избранные задачи по строительной механике и теории упругости. Под. ред. Н.П. Абовского. Москва: Стройиздат, 1978. 189 с.
3. Sendvičpaneļi Tenax. U.Iljins, J.Skujāns u.c.. Jelgava: LLU, 2004. 121 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Steel and Composite Structures. TechnoPress. ISSN 1229-9367
2. Engineering Structures. Elsevier. ISSN 0141-0296.

Piezīmes

Obligātais studiju kurss akadēmiskās izglītības maģistra studiju programmā "Būvzinātne".